En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet på grunn av en stillingsutlysning som leder i statlig sektor. Kvinnen reagerte på at det i stillingsutlysningen ble stilt krav til 10 års erfaring med sikkerhetsarbeid til sjøs, og mente et slikt krav ville utelukke kvinnelige kandidater fra å komme i betraktning. Ombudet henvendte seg til etaten for å få en redegjørelse for kravene i utlysningsteksten og ansettelsesprosessen.

Etaten informerte om at det på ledernivå, ville stilles høye og til dels svært spesialiserte krav til kvalifikasjoner. Til den aktuelle stillingen var det kun tre kvinnelige søkere, og en av disse (den eneste av kvinnene som tilfredsstilte kravene) var blitt innkalt til intervju. Innstilling var ikke blitt foretatt. Det ble videre opplyst om at det uavhengig av kjønn, var vanskelig å rekruttere personer med de kvalifikasjoner som kreves. Men, kompetansekravene var likevel nødvendige. Kravet til sikkerhetsarbeid var felles for samtlige av denne typen lederstillinger.

Likestillingsombudet hadde ikke grunnlag for å hevde at etaten hadde innsnevret kompetansekravet i utlysningen slik at kvinner i realiteten ikke kunne få stillingen. Ombudet så det som positivt at man hadde oppfordret kvinner til å søke stillingen, og det var bra at man bestrebet seg på å innkalle kvinnelige søkere til intervju. Etaten ble samtidig gjort oppmerksom på at det etter likestillingsloven § 3a er en viss anledning til å særbehandle kvinner ved ansettelser i stillinger hvor kvinner er underrepresentert. Ombudet oppfordret etaten til å vurdere nøye om det kunne være grunnlag for å benytte seg av særbehandling ved ansettelsen.

Etaten opplyste at på grunn av stillingens innhold og arbeidsoppgaver, hadde man ikke kunnet benytte seg av kvoteringsbestemmelsene. Etaten ville imidlertid vurdere om det var grunnlag for å benytte disse bestemmelsene ved senere rekruttering til faglige stillinger hvor kvinner er underrepresentert.

Saksnummer: 2005/083
Emne: ansettelse, krav, oppfordring, sikkerhetsarbeid
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.0