Restaurant brøt plikten til universell utforming

 Ombudet konkluderte med at C restaurant brøt plikten til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (2008) § 9 fordi restaurantens inngangsparti ikke var universelt utformet.

Norges Handikapforbund Fylkeslag B klaget på mangel på trinnfri adkomst til restauranten. Restaurant C bekreftet at inngangspartiet ikke var universelt utformet. Restaurant C opplyste at de var i dialog med D kommune om å utbedre inngangspartiet. På tross av flere henvendelser fra ombudet, dokumenterte ikke virksomheten at de faktisk var i en reell søknadsprosess overfor kommunen. Ombudet mente derfor at restaurant C verken hadde sannsynliggjort at inngangspartiet var universelt utformet eller at det ville være uforholdsmessig byrdefullt å sikre universell utforming av inngangspartiet på det daværende tidspunkt.

Restaurant C utbedret ikke inngangspartiet etter ombudets uttalelse. Ombudet sendte derfor saken til Likestillings- og diskrimineringsnemnda og ba nemnda gi pålegg om retting. Før saken skulle opp i nemnda, utbedret restauranten manglene. Ombudet trakk saken fra nemnda.

 

  • Saksnummer: 11/661
  • Lovgrunnlag: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 2008 § 9
  • Dato for uttalelse: 24. mai 2013

 

Sakens bakgrunn

Likestillings- og diskrimineringsombudet har mottatt en klage på at inngangspartiet til restaurant C er utformet slik at bevegelseshemmede ikke kommer inn i lokalene til virksomheten. Vedlagt klagen var et bilde av virksomhetens inngangsparti. Bildet viser at C har adkomst fra utsiden med to trappetrinn. Norges Handikapforbund Fylkeslag B har vist til at området utenfor brukes til uteservering og har stort areal der det kan etableres fast rampe. Fra innsiden av kjøpesenteret har restaurantens inngangsparti tre trappetrinn. Det vises til innvendig adkomst kan løses ved at E-kiosken åpner opp for ferdsel. Alternativt må C bygge rampe.

Ombudet har i gjentatte henvendelser informert restaurant C om at virksomheten har plikt til å gi ombudet nødvendige opplysninger. Ombudet har også informert restaurant C om at ombudet vil kunne komme med uttalelse i saken kun på bakgrunn av opplysningene fra klager dersom ombudet ikke mottar svar fra virksomheten.

Virksomheten har orientert ombudet om at de er i dialog med X Arkitekter om å få D kommune til å godkjenne rampe utenfor inngangspartiet. Ombudet har imidlertid ikke mottatt dokumentasjon, herunder søknad om utbedring og annen korrespondanse med kommunen, som viser at virksomheten faktisk er i en søknadsprosess overfor kommunen. Dette til tross for gjentatte purringer.

Rettslig utgangspunkt

Ombudet har kompetanse til å gi uttalelse om et forhold er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (dtl), jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 3.

Denne saken reiser spørsmål om virksomheters plikt til å sikre universell utforming etter dtl § 9. Dtl § 9 tredje ledd pålegger offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten en plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon.

Med universell utforming menes tilrettelegging av hovedløsningene i de fysiske forholdene, slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig, jf. § 9 andre ledd. Dette betyr at virksomhetens fysiske fasiliteter som skal benyttes av allmennheten skal tilrettelegges på en slik måte at flest mulig kan benytte disse. Det er hovedløsningen som skal være gjenstand for tilretteleggingen. Det vil derfor i utgangspunktet være i strid med bestemmelsen at det lages egne innganger, områder eller lignende for bestemte grupper.

Plikten til universell utforming rekker så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten, se § 9 tredje ledd. Ved den konkrete uforholdsmessighetsvurderingen vil den positive effekten og viktigheten av tilretteleggingen måtte veies mot kostnader og andre former for belastning tilretteleggingen medfører.

Lovgiver har bestemt at det særlig skal legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, om virksomhetens funksjon er av offentlig art, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen, virksomhetens ressurser, sikkerhetsmessige hensyn og vernehensyn. Det kan også legges vekt på andre forhold.

Dersom ombudet kommer til at det er en uforholdsmessig byrde å sikre universell utforming, betyr ikke det at virksomheten kan la være å foreta seg noe. Virksomheten er uansett forpliktet til å jobbe for best mulig tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 13 vil det være opp til innklagede å sannsynliggjøre at det ikke har forekommet diskriminering i strid med loven, dersom det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at diskriminering har skjedd.

Likestillings- og diskrimineringsombudets vurdering

Restaurant C er en virksomhet som har plikt til å sikre at hovedløsningene er universelt utformet etter dtl § 9. Virksomheten har derfor plikt til å tilrettelegge inngangspartiet som skal kunne benyttes av allmennheten på en slik måte at flest mulig, uavhengig av individuelle forutsetninger, vil ha tilgang til virksomhetens tjenester og service.

Ombudet tar ikke stilling til om virksomheten som sådan, ut over inngangspartiet, er universelt utformet.

Bildet viser at inngangspartiet utenfor består av en trapp med to trappetrinn, mens inngangspartiet inne i kjøpesenteret har tre trappetrinn. Bildet viser også at det vil være vanskelig for rullestolbrukere å komme seg inn i lokalene uten bistand. Restaurant C har bekreftet at inngangspartiet ikke er universelt utformet og at det hindrer kunder med nedsatt funksjonsevne å få adgang til virksomheten.

Verken dtl § 9 eller forarbeidene gir noen presis angivelse av hvilke krav som skal stilles til universell utforming av et inngangsparti. Det fremgår imidlertid av forarbeidene til loven og praksis fra ombudet og nemnda at Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) kan gi veiledning når plikten skal fastlegges nærmere. Det vises til Likestillings- og diskrimineringsnemndas vedtak i sak 56/2010, der nemnda har lagt til grunn de krav som stilles til universelt utformede bygg i henhold til forskriften.

Sentrale bestemmelser om generell tilrettelegging av inngangsparti i nye bygg fremgår av TEK10 kapittel 12. Det følger av TEK10 § 12-4 bokstav c) og d) at inngangspartiet skal være trinnfritt og ha et horisontalt felt på minimum 1,5 m x 1,5 m for å være universelt utformet.

Ut i fra de opplysninger ombudet har mottatt, finner ombudet at det er grunn til å tro at inngangspartiet til restaurant C ikke er i tråd med kravet til universell utforming i dtl § 9. Det vil dermed være opp til restaurant C å sannsynliggjøre at inngangspartiet likevel er universelt utformet eller at det vil være uforholdsmessig byrdefullt å sikre universell utforming av inngangspartiet, jf. dtl § 13.

Restaurant C har opplyst at de er i dialog med D kommune om å utbedre inngangspartiet. På tross av flere henvendelser har restauranten imidlertid ikke dokumentert at virksomheten faktisk er i en reell søknadsprosess overfor kommunen. Ombudet finner derfor at restaurant C verken har sannsynliggjort at inngangspartiet er universelt utformet eller at det ville være uforholdsmessig byrdefullt å sikre universell utforming av inngangspartiet på det nåværende tidspunktet.

Ombudet ber derfor om at restaurant C utbedrer inngangspartiet, slik at inngangspartiet oppfyller kravene til universell utforming etter dtl § 9.

Konklusjon

Restaurant C handler i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd da virksomhetens inngangsparti ikke er universelt utformet.