En mor som velger å være hjemme på grunn av omsorg for et nytt barn skal ikke lenger fritas for bidragsplikt for sine andre barn. Det går frem av regjeringens forslag til endringer i bidragsreglene. Endringen er i tråd med ombudets tidligere avgjørelse.

Daværende Likestillingsombud mottok i 2005 en henvendelse fra en mann som har et barn han betaler bidrag for. Da barnets mor giftet seg med en annen mann og fikk et nytt barn, valgte hun å være hjemme og var derfor uten inntekt.Morens bortfall av inntekt førte til at mannens bidrag økte.

Likestillingsombudet understreket i sin avgjørelse at det ikke var grunn til å bebreide moren for å være hjemme med sitt nye barn. Dette er imidlertid en avgjørelse som er tatt av kvinnen og hennes nye mann, og de bør etter Likestillingsombudets syn også ta de økonomiske følgene av beslutningen. Valget bør ikke gå ut over morens forsørgerplikt overfor sitt første barn, skrev Likestillingsombudet. Departementet ble bedt om å endre regelverket slik at det bringes i samsvar med likestillingsloven. Saken ble også behandlet i Klagenemnda for likestilling som kom til samme resultat som ombudet.