Utenriksdepartementet (UD) bryter arbeidsmiljøloven, uttaler ombudet. Kravet UD setter om aldersbegrensning for søkere til aspirantkurset, er diskriminerende.

UD krever at aspirantene er mellom 25 og 32 år. Likestillings- og diskrimineringsombudet uttaler at departementet ikke har saklig dekning for verken den øvre eller nedre aldersgrensen.

– Når UD har laget disse aldersbegrensningene, så er det for å få dem som er best kvalifisert. Men absolutt aldersgrense er ekskluderende overfor mange kvalifiserte. Arbeidsmiljøloven fastslår at det ikke er tillatt å diskriminere – direkte eller indirekte – på grunn av blant annet alder, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

– Spørsmålet er om aldersbegrensningen er hensiktsmessig. Ombudet kan ikke se at den øvre grensen er hensiktsmessig med hensyn til hva departementet vil ha igjen for sin investering i kandidaten. En aspirant på 32 år vil ha 35 yrkesaktive år foran seg. Selv om aspirantkurset er på tre år, arbeider aspirantene både hjemme og ute i denne perioden, og gjør dermed nytte for seg, forklarer Gangås.

UD har lenge operert med aldersbegrensninger for sine aspiranter.

«At det foreligger langvarig forvaltningspraksis er etter ombudets vurdering uten betydning. Hensikten med diskrimineringsreglene vil i mange tilfeller være å bryte ned festende oppfatninger som ikke er i tråd med et mer moderne syn på enkeltmenneskets rettigheter i samfunnet,» skriver Gangås til UD.