Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt mener tredelt foreldrepermisjon vil gå ut over lavtlønte kvinner. Statsministeren synes det er galt å ta permisjonen fra mor. Sammen bygger de opp myter om tredelt foreldrepermisjon som ikke holder vann, mener fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo.
- I debatten om tredelt foreldrepermisjon har det dukket opp en rekke myter som må avkreftes, sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo.

- For eksempel har barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt flere ganger hevdet at lavtlønte kvinner tvinges til å velge ti måneders permisjon fordi de ikke har råd til å gå ned til 80 prosent lønn. Personlig har jeg ikke sett noen dokumentasjon som underbygger dette bildet. Det hadde vært interessant å vite hvor Huitfeldt har denne kunnskapen fra, sier Grimsmo.

Misvisende fra Stoltenberg

Hun tror ikke bildet er så enkelt som den nye barne- og likestillingsministeren fremstiller det.

- I følge Statistisk Sentralbyrå er det forsket lite på hvem som benytter seg av de ulike permisjonsordningene. Vi vet at kvinner med lav utdanning i noe større grad enn andre kvinner velger kort permisjon. Men det gjør også kvinner med høy utdanning. Dette er altså ikke et entydig bilde, sier Grimsmo, som ønsker mer forskning på feltet.

- Vi har lite forskning og dokumentasjon på hvem som velger hvilke foreldrepermisjonsalternativer. Vi vet rett og slett for lite om de som tar ut 44 uker foreldrepermisjon med 100 prosent lønn til å si noe om hvem de er og hvorfor de velger som de gjør. Denne dokumentasjonen bør være på plass før man avfeier et så viktig likestillingstiltak som tredelt foreldrepermisjon, sier Grimsmo, som også mener statsminister Stoltenberg kommer med misvisende informasjon i debatten om tredeling.

Minimum sju måneder

- Både statsministeren og Huitfeldt hevder at mor må tilbake i jobb etter seks måneder med en tredeling. Det er rett og slett feil. 75 prosent av norske foreldre tar i dag ut 54 uker permisjon. I tillegg kommer ferien. Da kan mor være hjemme i ti måneder. Selv de som velger det korteste alternativet med full lønn får åtte måneder med barnet. Stoltenbergs påstand om maksimum seks måneder er rett og slett ikke riktig, sier Grimsmo.

Ikke bare mors permisjon

Hun reagerer også på at Stoltenberg til stadighet referer til foreldrepermisjonen som ”mors permisjon”. - Statsministeren har flere ganger hevdet at det ikke er riktig å ”ta permisjonen fra mor”. Slik argumentasjon viser med all tydelighet hvorfor det er viktig å gi far en lovfestet rett til mer permisjon. Det er ikke mors permisjon. Den tilhører begge foreldrene, og den er der for å ivareta barnets beste, sier Grimsmo.