Antallet gravide som henvender seg til Likestillings- og diskrimineringsombudet fordi de føler seg diskriminert på jobb øker kraftig.  I 2006 ga ombudet veiledning i 271 saker, mens tallet for 2007 var 349. På 1990-tallet fikk ombudet om lag ti slike henvendelser i året.

Antallet klagesaker de siste årene holder seg derimot ganske stabilt på rundt 30 klager per år – 28 i 2007, 33 i 2006, mens antall klager i 2003 var 31, og i 2004 29 klager.

Tre av fire klager på kjønnsdiskriminering kommer fra personer som føler seg forskjellsbehandlet i arbeidslivet. Nesten to tredjedeler av saker hvor ombudet gir veiledning dreier seg også om arbeidslivet.

Hver andre (13 av 28) klage på diskriminering av gravide i 2007 er ferdig behandlet: I åtte av disse sakene har ombudet kommet med en uttalelse, fem saker er henlagt. I de åtte sakene konkluderer ombudet at det har vært lovbrudd i fire saker.

I klagesakene fra gravide som føler seg diskriminert i arbeidslivet, dreier det seg om ansettelser, rekruttering eller avslutning av arbeidsforhold.

Privat næringsliv var innklaget for diskriminering av gravide i arbeidslivet 15 ganger i 2007, mens 13 klager var rettet mot offentlig virksomhet.