Nesten halvparten av innvandrerne sier at de har opplevd diskriminering. Det viser den nye undersøkelsen ”Levekår blant innvandrere" fra Statistisk sentralbyrå, SSB .   Likestillings- og diskrimineringsombudet ser dette som svært alvorlig.

- Både offentlige myndigheter og private aktører som boligselskaper og utesteder må ta dette til seg og vise nulltoleranse mot diskriminering, sier fungerende likestillingsombud Ingeborg Grimsmo.

LDO la nylig fram en rapport om statens arbeid mot etnisk diskriminering. Den viser mangel på kunnskap om rasisme og diskriminering i statlige virksomheter. Det er få som kjenner til at diskriminering pga av etnisitet mm har forekommet i deres virksomhet, og få som har registrert klager på diskriminering pga etnisitet med mer.

SSBs rapport er viktig for å synliggjøre at diskriminering skjer, både fra offentlige instanser og private aktører. Det er viktig at opplevd diskriminering inngår som en del av undersøkelsen,  men opplevd diskriminering behøver ikke alltid bety at man er diskriminert i henhold til diskrimineringslovverket, sier Grimsmo.

- Hvorvidt dårligere levekår i innvandrerbefolkningen skyldes diskriminering er vanskelig å fastslå. Uansett er dette også noe som må tas på alvor. Det er uholdbart at en del av befolkningen kommer skjevere ut når det gjelder viktige levekårsfaktorer som jobb, inntekt og bolig, sier Likestillings- og diskrimineringsombudet.

17 prosent av etterkommerne mener at deres bakgrunn var utslagsgivende for avslag på en jobb de var kvalifisert til.

- Det er bekymringsfullt. Dette er unge som har vokst opp i Norge. Da er det vanskelig å se andre grunner til utstengning fra arbeidsmarkedet enn diskriminering, sier Grimsmo.