LO og Unio har foreslått at arbeidstida for tredelt turnus blir sidestilt med skiftarbeid. – Dette er et forslag  som vi støtter fullt ut, sier Likestillings- og diskrimineringsombudet.
De to arbeidstakerorganisasjonene LO og Unio har foreslått å endre arbeidsmiljøloven, slik at arbeidstida for tredelt turnus sidestilles med skiftarbeid. Det betyr i praksis to timer kortere arbeidstid pr. uke for alle som jobber turnus, skriver Dagbladet. Unio-leder Anders Folkestad sier til avisen at det ikke finnes saklige grunner for å forskjellsbehandle skift- og turnusarbeidere. Han sier videre at argumenter fra arbeidsgiversiden om at dette vil få store økonomiske konsekvenser, i seg selv er et bevis for at arbeidspresset på dem som jobber turnus er hardt og bør deles med flere.
Arbeids-og inkluderingsdepartementet har satt ned et ekspertutvalg som skal se nærmere på arbeidstiden i turnusordningen.

To uker mer i året
-Vi er glade for at arbeidstakerorganisasjonene nå tar tak i dette og fremmer konkrete forslag, sier seniorrådgiver Ylva Lohne hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.  Ombudet har flere ganger pekt på at dagens turnusbestemmelser er urimelige. Det har også forbund som Norsk Sykepleierforbund. Halvparten av sykepleierne jobber deltid og en av årsakene til den store deltidsprosenten kan være at turnusen er slitsom og dårlig betalt.
- Jobber du i tredelt turnus, jobber du to uker mer i året enn de som jobber i helkontinuerlig skift. Det er dokumentert at helsebelastningen ved å jobbe turnus er minst like stor som ved å jobbe skift, sier informasjonsrådgiver Ingvild Dårnes i Norsk Sykepleierforbund. Hun fremholder at Sykepleierforbundet mener at turnusarbeidere i helsesektoren utsettes for diskriminering på grunn av kjønn og at de opplever utstøting fra arbeidslivet grunnet belastende arbeidstidsordninger.

Dårligere arbeidstidsavtale
Arbeidstiden for helkontinuerlig skiftarbeid og sammenliknbart turnusarbeid er 33,6 timer per uke i bedrifter med tariffavtale. Men dette er en arbeidstidsavtale som er laget med utgangspunkt i skiftordningene, slik at de aller fleste som jobber turnus faller utenfor ordningen. Turnusen på sykehusene blir av flere grunner ikke regnet som ’sammenliknbar’, selv om turnusarbeidet er like slitsomt.
Arbeidsmiljølovens definisjon av ”natt ” er  sammenfallende med skiftarbeidernes nattevakter som  starter klokken 21.00 og slutter klokken 06.00. Dette gir full uttelling ut fra reglene for ubekvem arbeidstid med påfølgende kompensasjon i motsetning til turnusarbeidernes nattevakter. Innen helse og sosial er turnusen satt opp med utgangspunkt i pasientenes døgnrytme. Dette innebærer at nattevaktene i sykehusene gjerne starter klokken 23.00 og varer til klokka 08.00. De to siste timene av disse vaktene, fra 06.00 til 08.00, gir ikke rett til kompensasjon for ubekvem arbeidstid til tross for at de kommer på tampen av en natts arbeid.