Ombudet håper det skal bli lettere for personer som mottar arbeidsavklaringspenger å delta i lokalpolitikken.

Arbeids- og velferdsdirektoratet vurderer å endre retningslinjene som gjør at folk får mindre i arbeidsavklaringspenger når de samtidig får godtgjørelse for lokalpolitiske verv. Dette synes Likestillings- og diskrimineringsombudet er positivt, og vi forventer at det blir en endring.

Rett til godtgjørelse

Alle som er valgt inn i lokalpolitikken, enten det er i kommunestyret eller i fylkestinget, har krav på en økonomisk godtgjørelse for vervet. Hvis du engasjerer deg i lokaldemokratiet på denne måten mens du har redusert arbeidsevne, får du mindre i arbeidsavklaringspenger på grunn av denne godtgjørelsen. Du går altså glipp av den økonomiske kompensasjonen for den politiske innsatsen din. Hvis bortfallet av denne belønningen for politisk arbeid gjør at færre personer med funksjonsnedsettelse vil gå inn i lokalpolitikken, kan vi få en demokratisk skjevhet.

Sammenligning

Flere har kontaktet LDO om dette. Etter påtrykk fra LDO har Arbeids- og velferdsdirektoratet sett på ordningen med å redusere arbeidsavklaringspengene på grunn av lønnede verv. Vi blir forventningsfulle av å lese denne formuleringen i svarbrevet deres:

”Når vi sammenligner rundskrivene for arbeidsavklaringspenger og dagpenger, ser vi imidlertid at retningslinjene kan ha blitt noe restriktivt utformet mht arbeidsavklaringspenger. Det bør på lik linje med dagpengeordningen være mulig å likestille fritidsbaserte verv som lønnes med en symbolsk godtgjørelse med verv som er ulønnet, noe som medfører at denne type arbeid ikke skal føres på meldekortet.

Vi vil også vurdere å innføre retningslinjer for lavere avkorting av arbeidsavklaringspenger for verv der honoraret er av en viss størrelse, men hvor det ikke står i forhold til arbeidsinnsatsen som nedlegges. Dette vil gjøre det mulig for personer som mottar arbeidsavklaringspenger å utføre frivillig arbeid/politiske verv, uten at ytelsen blir redusert i uforholdsmessig stor grad.”