Fredrikstad kommune er pålagt å rette opp lønnsforskjell mellom kvinnlig sfo-leder og mannlige arbeidsledere i en annen etat i kommunen.

En kvinnelig sfo-leder i Fredrikstad har vært lavere lønnet enn menn i tilsvarende stilling. Likestillings- og diskrimineringsnemnda har pålagt Fredrikstad kommune å rette opp lønnsforskjellen. Vedtaket ble avsagt under dissens 3-1.

– Dette er en viktig seier i arbeidet for likelønn, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik i en kommentar til nemndas konklusjon.

Likestillings- og diskrimineringsnemnda behandlet den 27. mai en sak om likelønn. Nemnda konkluderte med at en kvinnelig leder for skolefritidsordningen i Fredrikstad kommune blir lønnet i strid med likelønnsbestemmelsen i likestillingsloven. Nemnda pålegger kommunen å rette opp lønnsforskjellen.

Dette er tråd med likestillings- og diskrimineringsombudets konklusjon. Ombud Sunniva Ørstavik mener saken er svært viktig.

Likestillingsloven krever at kvinner og menn skal ha lik lønn for arbeid av lik verdi. Den kvinnelige sfo-lederen  i Fredrikstad sammenlignet seg med fem mannlige arbeidsledere i seksjon regulering og teknisk drift. Ombudet slo fast i sin behandling av saken at den kvinnelige sfo-lederen utfører arbeid av lik verdi som de mannlige lederne hun sammenlignet seg med.

Kommunen begrunnet forskjellen i lønn med blant annet markedshensyn fordi kommunen mente det er vanskeligere å rekruttere arbeidsledere til de tekniske stillingene.

Nemndas begrunnelse kommer først om noen uker. Selv om saker etter likestillingsloven §5 skal vurderes konkret og enkeltvis, håper Sunniva Ørstavik at nemndas avgjørelse kan brukes aktivt i arbeidet med å sikre likelønn mellom kvinner og menn.