Les Likestillings- og diskrimineringsombudets svar på Brochmann-utvalgets utredning om velferd og migrasjon.

Utvalget har analysert velferdsmodellens økonomisk bærekraft, og sett på tiltak og strategier for å gjøre velferdsstaten og arbeidslivet mer robust for å takle inn- og utvandring.

Tre sentrale politikkområder er: Innvandringspolitikk, arbeidslivs- og integreringspolitikk og generell velferdspolitikk.

LDO har kommentert høringen ut fra et likestillings- og diskrimineringsperspektiv, og avgrenset fokuset til velferds- og arbeidslivspolitikk.

Ombudets største betenkning er at diskriminering som en mulig barriere for integrering i arbeidslivet i liten grad løftes opp i utvalgets innstilling.