NTNU brøt likestillingsloven

NTNU i Trondheim brøt likestillingsloven da de ga kvinnelige professorer ett lønnstrinn mer enn mannlige ved lønnsoppgjøret.

En professor mente likelønnstillegget ved fjorårets lønnsoppgjør var diskriminerende, fordi en gruppe kvinnelige professorer fikk  flere lønnstrinn enn mannlige professorer.

Mannen klaget til Likestillings- og diskrimineringsombudet, som nylig kom til at NTNU brøt likestillingsloven.

Ville øke kvinneandelen

LDO tok ikke stilling til om føringen i tariffavtalen i seg selv var i strid med likestillingsloven, men praktiseringen av den. 

Det var ikke uenighet mellom partene om at forhandlingsresultatet var fastsatt med hensyn til kjønn. Formålet var å øke kvinneandelen blant professorene, ikke å rette opp kjønnsmessige lønnsskjevheter.

De kvinnelige professorene tjente allerede gjennomsnittlig mer enn de mannlige professorene.

Ikke tillatt positiv særbehandling

Ombudet mente et slikt gruppetillegg fastsatt på bakgrunn av kjønn er direkte forskjellsbehandling, med mindre det er adgang til å bruke positiv særbehandling. Positiv særbehandling innebærer å behandle kvinner og menn ulikt for å fremme likestilling.

Ombudet fant det tvilsomt om tiltaket var rettet mot kjønnet som stod svakest på området ettersom formålet ikke var å rette opp skjevheter i lønn. Tiltaket ville heller ikke ville ha noen effekt på rekrutteringen til professorstillinger når karrierevalget tas år i forveien.  

Vilkårene for å benytte positiv særbehandling var dermed ikke til stede, og NTNU brøt likestillingsloven.