Likestillings- og diskrimineringsnemnda har fått syv nye medlemmer, oppnevnt av Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet. Likestillings – og diskrimineringsnemnda er klageinstans etter Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Sju nye medlemmer

De nye medlemmene i nemda er lagdommer i Agder lagmannsrett Ivar Danielsen, politimester ved Østfinnmark politidistrikt Ellen Katrine Hætta, professor i sosiologi ved Universitetet i Nordland Johans Sandvin, Britt Elin Strand ved NAVs arbeidslivssenter og sorenskriver ved Jæren tingrett Christian Fredrik Wyller.

I tillegg er Nafisa Ghauri Ahmad, advokatfullmektig ved advokatfirmaet Osloadvokatene og Vibeke Blaker Strand, stipendiat ved Institutt for offentlig rett på Universitetet i Oslo, oppnevnt som varamedlemmer.

Trude Haugli, professor dr. juris ved Universitetet i Tromsø, leder nemda. Totalt har nemda åtte medlemmer og fire varamedlemmer. 

Fakta

  • Likestillings- og diskrimineringsombudet skal fremme likestilling og bekjempe diskriminering uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering og alder. 
  • Likestillings- og diskrimineringsombudet håndhever diskrimineringsforbudene i lovverket, gir veiledning og er en pådriver for likestilling og mangfold. Ombudet påser også at norsk rett og forvaltningspraksis samsvarer med de forpliktelser Norge har etter FNs kvinnediskrimineringskonvensjon og FNs rasediskrimineringskonvensjon.
  • Likestillings- og diskrimineringsnemnda behandler klager på Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelser og vedtak. En part som er uenig i Ombudets uttalelse kan bringe saken inn for Nemnda. Nemnda behandler kun saker som først er behandlet av Ombudet. Ombudet kan også bringe saker inn for Nemnda, dersom en av partene ikke retter seg etter Ombudets uttalelse.
  • Nemnda er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underordnet Kongen og departementet. 
  • Ombudet og nemnda har vært i virksomhet siden 1. januar 2006.