Nytt løft for likeverdige tjenester

Alle har krav på likeverdig behandling og et likeverdig tjenestetilbud uavhengig av bakgrunn, kjennetegn og behov. Her kan du lese mer om LDOs satsing på likeverdige offentlige tjenester. 

Årets kampanje har som mål å øke bevisstheten hos offentlige myndigheter om deres plikt til å gi likeverdige tjenester.

Selv om hensikten er god, kan usaklig forskjellsbehandling og diskriminering forekomme. Derfor er offentlige myndigheter pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling i all offentlig virksomhet, som tjenesteyter, bevilger og regelgiver.

Kampanjen skal gi kunnskap om hvordan offentlige myndigheter kan gir likeverdige tjenester på tvers av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering og alder.

- Kampanjen retter seg mot helsesektoren, men veiledningen vår er relevant på tvers av tjenesteområder. I år ser vi særlig etter gode eksempler og verktøy for å fremme likeverdige tjenester, sier prosjektleder Eva Marie Schreiber.

Gå til kampanjesidene her.

Gode erfaringer

I fjor samlet Likestillings- og diskrimineringsombudet fortellinger og erfaringer fra brukeres møte med helsevesenet. Sammen med henvendelser til LDO og klagesaker ombudet har behandlet, dannet dette grunnlaget for en håndbok for tjenesteytere. Håndboken er et praktisk verktøy i arbeidet med å fremme likeverdige tjenester.

Last ned håndboken her.

Samarbeid

LDO vil arrangere kurs i samarbeid med flere kommuner. Kursene ser på hva som kjennetegner et likeverdig offentlig tjenestetilbud, uavhengig av kjønn, seksuell orientering, etnisitet, religion, språk, nedsatt funksjonsevne og alder.

- Vi ønsker også at profesjonsutdanningen skal få økt likeverdsperspektiv og en bevissthet om hva diskriminering er. Vi vil derfor arrangere en workshop ved en utvalgt utdanningsinstitusjon for studenter, sier Schreiber.

På workshopen settes utfordringer ved det å yte tjenester til et mangfold av mennesker opp mot etiske, juridiske og faglige spørsmål ved tjenesteytingen.