Ønsker offensiv mot hets i media

Ombudet gjentar flere av anbefalingene som ble gitt etter 22. juli 2011, i arbeidet for å motvirke rasisme og hets i den offentlige samfunnsdebatten.

 

LDO har levert innspill til staten om hva de bør gjøre med anbefalingene de har fått fra FNs rasediskrimineringskomite, CERD.

Blant annet etterlyser LDO en helhetlig og offensiv strategi mot hets og hatefulle ytringer i media.

- Regjeringen må ta arbeidet mot hets og hatefulle ytringer på alvor. Vi har flere forslag til tiltak vi mener Norge bør sette i verk, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Ombudet mener at en slik helhetlig strategi bør innebære flere elementer:

 • Motarbeide «ghettofisering» av nettsteder og debatter og hindre at ekstreme ytringer ikke blir uimotsagt.
 • Tydeliggjøring av medias rolle for å motvirke stereotyp stigmatisering og fordommer, for eksempel ved en tilføyelse til pressens Vær varsom-plakat.
 • Konkretisering av myndigheters plikt til aktivt å motarbeide fordommer og stereotypier, og til å fremme felleskap og gode relasjoner mellom sosiale grupper (etter modell av UKs Equality Act 2010).
 • Innhente og videreutvikle kunnskap om skadevirkninger av ekstreme ytringer i den offentlige debatt som ikke er ulovlige.
 • Bevilgning av penger til en nasjonal holdningskampanje, for eksempel en
  «Si fra-kampanje» på skoler, som oppfordrer elever til å reagere mot
  stigmatiserende og ekstreme ytringer. Et annet eksempel er en kampanje
  som gjør at flere mennesker møtes, snakker sammen og ser hverandre
  som enkeltindivider, og ikke som stereotypene vi kjenner fra media
  (Antirasistisk senters Tea Time-kampanje).

Innspillene fra LDO er til statusrapporten for oppfølging av FNs rasediskrimineringskomités merknader til Norges 19./20.rapport. Statusrapporten skal publiseres i løpet av våren og er ment til nasjonalt bruk.

Les hele dokumentet her.