Oslo på likestillingstoppen

Hovedstaden kommer best ut på Statistisk sentralbyrås likestillingsmåling.

Kommuner på Østlandet og i Nord-Norge skårer høyere på likestillingsindikatorene enn kommuner på Sør- og Vestlandet, skriver SSB.

Oslo og Akershus skiller seg ut ved at det er få kvinner som jobber deltid, utdanningsnivået mellom menn og kvinner er relativt likt og kjønnsfordelingen er mer lik i privat sektor sammenlignet med andre kommuner.

- Tallene viser uansett at det er langt igjen, sier avdelingsleder Elisabeth Lier Haugseth i LDO.

- Norge har fortsatt et kjønnsdelt arbeidsmarked. Generelt har kvinner lavere lønn, og jobber mer ufrivillig deltid enn menn. Årsakene er flere, og faktorer som ufrivillig deltid, lavere lønn og makt henger sammen, sier hun.

- Enkelte sektorer er mer utsatte enn andre. Et eksempel er helsesektoren, og andre omsorgsyrker, som i barnehager, hvor kvinner er mer representert enn menn. Det er mange faktorer som spiller inn. Tradisjonelle oppfatninger om forsørgerrollen kan for eksempel ha betydning for hvem som jobber deltid – frivillig eller ufrivillig, sier hun.

Mønsteret i den regionale likestillingen holder seg stabilt. Det er fremdeles deltidsarbeid og inntektsfordeling som har lave skår i de fleste kommuner, mens barnehagedekning og forholdet mellom menn og kvinners sysselsetting har høye skår, skriver SSB.

Les mer om SSBs likestillingsindeks her.

Hvordan kan du jobbe for mer likestilling på din arbeidsplass? Les om systematisk likestillingsarbeid her.