Enighet om menneskerettigheter

En ny milepæl er nådd i arbeidet for å få ratifisert FN-konvensjonen om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Under stortingsbehandlingen tirsdag, var det bred oppslutning og enighet om at denne konvensjonen er viktig. Likestillings- og diskrimineringsombudet Sunniva Ørstavik er fornøyd.

Norge undertegnet konvensjonen sammen med 80 andre land og EU den 30. mars 2007. Først nå etter ratifikasjonen blir konvensjonen juridisk bindende.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har fått tilsynsansvar for konvensjonen, og skal sikre at norsk lov og praksis samsvarer med konvensjonen, og dermed sikre rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Tilsynet skal føres sammen med sivilt samfunn, et samarbeid som allerede er i gang.

- Vi er glade for og vil satse på det tilsynsansvaret vi har fått. Jeg vil sammen med sivilt samfunn overvåke rettighetene nøye, sier Ørstavik.

Les mer om ombudets tilsyn med FN-konvensjonene.

Mangelfull norsk rett

Det første LDO vil gjøre som tilsynsorgan er å se på problemstillinger der norsk rett er mangelfull i forhold til CRPD. LDO har tidligere uttrykt bekymring over regjeringens tolkninger av konvensjonens krav og plikter.  

- Jeg er særlig bekymret for tolkningserklæringene som regjeringen har avgitt i forbindelse med ratifikasjonen, sier Ørstavik. Det er uheldig dersom dette svekker det vernet konvensjon skal gi mot diskriminerende tvang overfor personer med alvorlige psykiske lidelser.

FNs generalforsamling vedtok også en frivillig tilleggsprotokoll, som gir enkeltpersoner eller grupper som mener at de ikke får oppfylt rettighetene etter konvensjonen, rett til å få saken vurdert av FN. Norge går ikke inn for denne protokollen. Dette ble gjenstand for debatt i Stortinget i går.

- Den norske stat bør tiltre tilleggsprotokollen så raskt som mulig. En eventuell utredning må settes i gang så fort som mulig, sier Ørstavik.