Forskrift om universell utforming av IKT

Fredag vedtok regjeringen ny forskrift om universell utforming av IKT. Forskriften har krav om at nettløsninger og selvbetjeningsautomater rettet mot allmennheten skal være universelt utformet. 

 Fem år etter at diskriminerings- og tilgjengelighetsloven ble vedtatt er nå forskriften endelig på plass.

Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, har fått ansvaret for tilsyn med forskriften. Likestillings- og diskrimineringsombudet vil fortsatt behandle klager om manglende universell utforming på IKT etter §9. På den måten kan fortsatt funksjonshemmede klage og få vurdert om de er diskriminert etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Forskriften trer i kraft 1. juli .

I høringen til ny forskrift viste LDO til at plikten til å universelt utforme IKT i skole og utdanning burde være inkludert som virkeområde i forskriften. Dette følger regjeringen dessverre ikke opp.