FN-flagget

FN kritiserer bruk av vergemål og tvang i Norge

FN-komiteen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) mener det norske vergemålssystemet må endres. Slik det er i dag så mener komiteen at personer med nedsatt funksjonsevne ikke har den selvbestemmelsesretten de har krav på.

-Vi har i lang tid jobbet for en endring av både lov og praksis, samtidig som vi har etterlyst et system som sikrer selvbestemmelse og rett til å ta egne valg, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Ombudet tok denne problemstillingen opp med Justisministeren tidligere i år og har helt siden 2015 stått i spissen for at vergemålssystemet er utdatert og modent for grunnleggende endring. Denne uken fikk Norge for aller første gang anbefalinger fra FN-komiteen som overvåker funksjonshemmedes rettigheter (CRPD). Her presiseres det at vergemålsordningen må forandres på.

- Vi kan ikke fortsette å undergrave utsatte gruppers selvbestemmelsesrett. Nå som FN har kommet frem til tydelige anbefalinger så mener jeg at det ikke lenger er tvil om at det må en systemendring til, sier Bjurstrøm.

Utdatert tankegang 

Norge kalles ofte for verdens mest likestilte land, men når det kommer til funksjonshemmedes rettigheter så mener ombudet at den norske stat har en lang vei å gå. Mens FNs kvinnekonvensjon og rasediskrimineringskonvensjon er en del av norsk lov så har de folkevalgte i Norge avvist å gi innpass til de funksjonshemmedes rettigheter. Dette sjokkerte FNs landrapportør for Norge, Monthian Buntan.

- Vi er gode på velferd, men når det kommer til det å gi folk rett til å bestemme over sine egne liv så henger vi igjen i en utdatert tankegang som ikke respekterer likestilling, sier Bjurstrøm. 

I dag risikerer personer med nedsatt funksjonsevne som har bestemte diagnoser å bli utsatt for omfattende tvang. Eksempler på dette er tvangsinnleggelse, tvangsmedisinering og bruk av elektrosjokk. FN-komiteen som overvåker CRPD-konvensjonen mener at lover som hjemler tvang basert på funksjonshemmedes diagnoser bør oppheves.

- Vi kan ikke ha det slik at personer med nedsatt funksjonsevne ikke anerkjennes på lik linje med andre. Vi har kjent til problemene lenge. Nå må både regjeringen og stortinget ta FNs anbefalinger på alvor slik at vi får det likestilte samfunnet vi alle fortjener, sier Bjurstrøm.