Elever leser.

Foreslår omfattende endringer i spesialundervisningen

Onsdag 4. april kom rapporten fra ekspertutvalget for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging: Inkluderende fellesskap for barn og unge.

Ekspertgruppen som har vært ledet av Thomas Nordahl er kritisk til dagens praksis med spesialundervisning og foreslår omfattende endringer av dagens system.

Forslagene skal nå ut på bred høring. Likestillings- og diskrimineringsombudet ser frem til en behandling av utvalgets anbefalinger.

En oppsummering av rapporten: 

  • I alle barnehager og skoler skal det for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging etableres et eget pedagogisk støttesystem. Det skal ikke kreves sakkyndig vurdering for å få hjelp. 
  • Det skal etableres en kommunal pedagogisk veiledningstjeneste i alle kommuner og fylkeskommuner. Den skal inkludere dagens PP-tjeneste, men være mer tverrfaglig. 
  • Det frigjøres ca. 1300 stillinger fra dagens sakkyndighetsarbeid (PP-tjenesten), og 300 stillinger overføres fra Statlig spesialpedagogisk tjeneste til denne veiledningstjenesten.
  • Ekspertgruppen foreslår også å fjerne retten til spesialundervisning i skolen og retten til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.