Erstatning og oppreisning

Abeidsgiver har oppreisnings- og erstatningsansvar uavhengig av skyld (objektivt ansvar) i arbeidsforhold og ved valg og behandling av selvstendig næringsdrivende, oppdragstakere og innleide arbeidstakere. Nemnda kan fastsette oppreisning i saker innenfor arbeidslivet. Nemnda kan imidlertid ikke fastsette erstatning for ikke-økonomisk tap (oppreisning/tort og svie) utenfor arbeidslivet.

I enkle saker kan nemnda - ved enstemmighet - fastsette erstatning for økonomisk tap. Nemnda kan fastsette erstatning så lenge innklagede ikke har noen innsigelser mot erstatningskravet, eller dersom nemnda finner forsvarlig grunnlag for å sette eventuelle innsigelser til side som åpenbart uholdbare. Utover dette må spørsmål om erstatning og oppreisning avgjøres av domstolene.

Utmålingen av erstatningen skal skje etter en rimelighetsvurdering. Ved vurderingen skal det blant annet legges vekt på utvist skyld, styrkeforholdet mellom partene og den diskriminerende partens økonomi.

For å få vurdert erstatningskravet sitt av Diskrimineringsnemnda må man kreve dette i en klage til nemnda. Det er gratis å få saken behandlet av dem. Les mer om dette på nettsidene til Diskrimineringsnemnda.

Det er gratis å få saken behandlet av Diskrimineringsnemnda.

Ombudet gir råd og veiledning

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

 

Klage på diskriminering

Det er Diskrimineringsnemnda som vurderer om noe er diskriminering eller trakassering etter loven. Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolen og behandler saker gratis. Du kan lese mer om nemnda i lenken under.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Diskrimineringsombudsloven:

Aktuelle saker

 Les flere saker fra Diskrimineringsnemnda:

Fagoppsummering om graviditet og foreldrepermisjon (oppdatert juni 2015)