Ansettelse og oppsigelse

Hvorfor er det vanskelig å rekruttere mangfoldig? De fleste er i dag enige om at mangfold blant de ansatte er både ønskelig og nødvendig, både av hensyn til virksomhetens produksjon og av hensyn til alle enkeltpersoner som har rett til like rettigheter og muligheter til arbeid.

I tillegg slår diskrimineringslovverket fast at det er forbudt å diskriminere noen på grunn av kjønn, graviditet, foreldrepermisjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion og livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, alder, politisk syn og medlemskap i arbeidstakerorganisasjon ved ansettelse.

Allikevel har de fleste arbeidsgivere et stort forbedringspotensial når det gjelder å ta hensyn til mangfoldet blant arbeidssøkere og arbeidstakere når de skal ansette og forfremme. Det er særlig tre barrierer som er årsak til dette:

  • At en ikke er bevisst på at historiske og tradisjonelle forhold fremdeles spiller en sterk rolle i arbeidslivet. Arbeidsgivere og andre med makt i arbeidslivet, i likhet med andre i samfunnet, er bærere av stereotypiske holdninger og fordommer mot ulike grupper.
  • At arbeidsgivere ofte anser nyansettelser som risikabelt.
  • At tilsynelatende nøytrale strukturer og systemer ofte slår ulikt ut for ulike grupper. 

Her finner du informasjon om hvordan ansettelser og opphør av arbeidsforhold er regulert i diskrimineringslovverket.

Når en skal velge ut de beste kandidatene til intervju, er det viktig å benytte utlysningsteksten aktivt. Det er kvalifikasjonskravene som er listet her, som er aktuelt å sortere kandidatene etter.

Les mer:

Rene forfremmelser, der en arbeidstaker får opprykk på bakgrunn av gode prestasjoner, er langt mer utbredt i privat sektor enn i offentlig sektor.

Les mer.

Ønsker du personlig veiledning?

Kontakt oss