Lederansvar

Som leder må du sørge for at de ansatte har riktige kvalifikasjoner, kunnskap og verktøy til å utføre ulike oppgaver, og til å møte brukeres ulike behov.

Dette krever at du jobber langsiktig og grundig. For å sikre at ansatte har kunnskap om hva likeverdige tjenester er og hvordan jobbe likeverdig, trenger du tilbakemeldinger om tjenestetilbudet både fra ansatte og brukere.

Du skal sørge for likeverdighet:

 • som arbeidsgiver for dine ansatte
 • ved å ta et overordnet ansvar for å ivareta brukeres rettigheter
 • ved å forankre virksomhetens plikt til å gi likeverdige tjenester
 • Å fremme likeverdige tjenester betyr at du som leder har ansvar for
 • å heve kunnskapen hos de ansatte om likeverdige tjenester
 • et godt arbeidsmiljø
 • at ansatte mestrer å møte et mangfold av folk
 • å sikre kvalifisert personell

 

Ditt arbeid med å gi et likeverdig tjenestetilbud må tydeliggjøres i

 • personalpolitikk og rutiner
 • planer, regler, rapportering og budsjetter

 

Du skal være tydelig på at likeverdige tjenester er en må-oppgave

Likeverdige tjenester er en lovpålagt plikt og dette må du som leder være tydelig på. Målet er å sikre at de som får tjenester ikke diskrimineres.

En virksomhet som jobber likeverdig, skal ha kunnskap om ulikhet blant de som får tjenester og deres behov. Som leder trenger du derfor kunnskap om:

 • hvem som har krav på å få tjenester
 • hvilke behov ulike grupper eller personer har
 • hva de ansatte trenger for å gi likeverdige tjenester

For å oppnå likeverdige tjenester må du som leder kartlegge og analysere behovene til dine ansatte. Du kan for eksempel foreta en spørreundersøkelse blant dine ansatte, eller en brukerundersøkelse blant de som mottar tjenester.

Refleksjonsoppgaver

Likeverdige tjenester

Likeverdige tjenester betyr at alle har tilgang til tjenester av like god kvalitet som er tilpasset den enkelte.