Metode for å jobbe systematisk og planmessig

En virksomhet må finne frem til sine likeverds- og likestillingsutfordringer. Først når du klarer identifisere barrierene for hvorfor brukere eventuelt ikke får likeverdige tjenester, kan du jobbe med å bygge ned hindringene.

Virksomheter må arbeide systematisk for å sikre at tjenestene omfatter alle som har rett på eller behov for tjenestene, og ikke utelukker enkeltpersoner eller spesielt utsatte grupper. Det betyr at en virksomhet må ha kunnskap om hvordan en situasjon har oppstått, og hvilke utfordringer virksomheten står overfor. Dette er et kontinuerlig arbeid som går i sirkel, det vil si at det er en kontinuerlig prosess.

For å avdekke likeverds- og likestillingsutfordringer er det viktig at ledelsen kartlegger og analyserer den nåværende tilstanden, setter mål, lager planer, iverksetter tiltak og måler resultater. Nedenfor beskrives denne prosessen mer innførende:

 

Trinn 1

På første trinn må den enkelte virksomheten avdekke sine likestillingsutfordringer og analysere de ulike funnene. For eksempel kan et funn være at informasjonsmateriell som virksomheten deler ut ikke er tilgjengelig.

Huskeliste:

 • Kartlegg utfordringer
 • Analyser funn

 

Trinn 2

Andre trinn handler om å sette opp tydelige mål for virksomhetens likestillings- og mangfoldsarbeid. Målene skal beskrive det virksomheten ønsker å oppnå – hvilke utfordringer en ønsker å gjøre noe med.

For eksempel når det utarbeides mål, må dere huske at målene skal være konkrete og målbare. Det er også viktig at det settes tydelige frister for oppfølging og når målet skal måloppnåelse. Og sist men ikke minst må målene forankres hos ledelsen og ansatte.

Huskeliste:

 • Fastsett mål
 • Konkrete og målbare mål
 • Tdeliggjør ansvar og ledelsesforankring

 

Trinn 3

Her handler det om å utarbeide en helhetlig likestillings- og mangfoldsplan for hvilke mål som skal nås når. Dere trenger ikke gjøre alt på en gang, men velg gjerne ut noen områder som dere vil satse på og konsentrer dere om disse.

Huskeliste:

 • Lag en helhetlig likestillings- og mangfoldsplan
 • Ta ett steg av gangen
 • Tydeliggjør ansvar og ledelsesforankring

 

Trinn 4

Her handler det om å iverksette tiltak. Når likestillingsutfordringene er kartlagt, målene for videre arbeid fastsatt, planer er utarbeidet og ansvar fordelt, må tiltakene formuleres.

Det er viktig å tydeliggjøre hvem som har ansvar for gjennomføring og å forankre tiltakene hos både ansatte og ledere. I tillegg er det viktig at ledelsen (på ulike nivåer) etterspør resultater under hele prosessen, slik at ansatte får oppmerksomhet om igangsatte tiltak som skal gjennomføres.

Huskeliste:

 • Vedta relevante tiltak 
 • Tydeliggjør ansvar
 • Forankre tiltak hos de som skal gjøre den praktiske jobben og på ledernivå

 

Trinn 5

Her handler det om å evaluere resultatene av sitt arbeid. Det må ses på måloppnåelse og hvorvidt de ulike tiltakene har fungert slik intensjonen var.

Spørsmål som bør stilles i en slik evaluering:

 • Er vedtatte tiltak iverksatt, eventuelt hvorfor ikke?
 • Følger arbeidet den oppsatte tidsplanen, eventuelt hvorfor ikke?
 • Gir tiltakene de resultatene dere håpet på, eventuelt hvorfor ikke?

Under evaluering må det ses på resultatene og hvorvidt det er samsvar med disse og målene som ble satt (trinn to). Dersom det ikke kan vise til resultater, bør tiltakene og gjennomføringen av dem evalueres. Dette for å finne ut hvorfor målsetningen ikke ble nådd.

Viser det seg at det ble iverksatt feil tiltak bør en finne fram til nye. Viser det seg at det ikke handler om tiltak, men om mangelfull gjennomføring må virksomheten gå gjennom sine rutiner og justere eventuelle hindringer. Her er det spesielt viktig at det følger konsekvenser med å ikke å gjennomføre vedtatte likestillingstiltak.

Huskeliste

• Etterspør resultater
• Manglende oppfølging bør få konsekvenser

Å jobbe med likeverdige tjenester er ikke noe som sluttføres. Det må hele tiden gå i sirkel hvor måling av resultater og evaluering av tiltak blir en del av nye prosesser for å avdekke likeverdsutfordringer, det vil si at man begynner på trinn 1 igjen.