To kvinner holder hender mens de er på visning

17. Oversikt over saker behandlet av ombudet og nemnda

  • 17.1 Veiledningssaker
  • 17.2 Klagesaker 

Likestillings- og diskrimineringsombudet har i perioden 2007 til og med juni 2017 behandlet 43 klagesaker som gjelder seksuell orientering, kjønnsidentitet (kjønn) og kjønnsuttrykk. Til sammenlikning har ombudet i perioden 2007-2016, behandlet totalt 2136 klagesaker på alle grunnlag. Etter at diskrimineringsloven om diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (SKK-loven) trådte i kraft i 2014, har ombudet mottatt totalt 194 henvendelser. I 168 av sakene er det kun gitt veiledning fra ombudet, mens det er behandlet totalt 26 klagesaker. 

Tabell 1: Veiledningssaker om kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering 2014 -juni 2017, etter område og grunnlag.

Område

Kjønnsidentitet

Kjønnsuttrykk

Seksuell orientering

Total

Annet

18

2

13

33

Arbeidsliv

12

8

22

42

Bolig

 

 

3

3

Offentlig forvaltning

27

4

12

43

Politi, rettsvesen mv.

1

 

4

5

Utdanning

8

2

7

17

Varer og tjenester

15

3

7

25

Total

81

19

68

168

 

Om lag halvparten av sakene ombudet har gitt veiledning i perioden 2014-juni 2017 gjelder forhold innfor arbeidslivet eller spørsmål som har med offentlig forvaltning å gjøre. Vi har ikke oversikt over antallet veiledningssaker før SKK-loven trådte i kraft.

 

17.2 Klagesaker

17 av klagesakene ombudet har mottatt ble behandlet før 1. januar 2014 og ble dermed ikke behandlet etter ny diskrimineringslov. De resterende 26 sakene er behandlet etter diskrimineringsloven om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. 

Tabell 2: Klagesaker som omhandler kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering 2007-juni 2017 etter registrert grunnlag og periode

Grunnlag

Antall

tom. 2013

17

Kjønn

6

Seksuell orientering

11

fom. 2014

26

Seksuell orientering

9

Kjønnsidentitet

17

Kjønnsuttrykk

 

Total

43

Før 2014 var forhold innenfor arbeidslivet det vanligste området det ble klaget på. Etter 2014 har det vært få saker som gjelder arbeidsliv, og flere saker som gjelder offentlig forvaltning. 

Område

Antall

tom. 2013

17

Annet

3

Arbeidsliv

10

Bolig

2

Offentlig forvaltning

2

fom. 2014

26

Annet

2

Arbeidsliv

3

Offentlig forvaltning

12

Politi, rettsvesen mv.

1

Utdanning

1

Varer og tjenester

7

Total

43

Klagesaker kan ha forskjellige utfall hos ombudet. I Tabell 5 kan vi se at 4 av de 17 sakene (24 prosent) ombudet mottok før 2014 ble avvist. Etter 2014 er 2 av 26 saker (8 prosent) avvist. Ombudet har gitt uttalelse i totalt 16 saker. 3 saker er henlagt og 5 saker er fortsatt under behandling hos ombudet. 

Tabell 3: Klagesaker som omhandler kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering 2007-juni 2017 etter utfall og periode

Utfall

Antall

tom. 2013

17

Avvisning

4

Henleggelse

3

Uttalelse

9

Annet

1

fom. 2014

26

Avvisning

2

Henleggelse

3

Uttalelse

16

Ikke ferdigbehandlet

5

Total

43

 

Tabell 4: Ombudets konklusjon i uttalelser som omhandler kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering etter grunnlag, 2007-juni 2017

Lovbrudd

Antall

tom. 2013

9

Ett eller flere brudd på loven

Kjønn

1

Seksuell orientering

4

Ikke brudd på loven

Kjønn

3

Seksuell orientering

1

fom. 2014

16

Ett eller flere brudd på loven

Kjønnsidentitet

3

Seksuell orientering

1

Ikke brudd på loven

Kjønnsidentitet

6

Seksuell orientering

6

Total

 

25

 

Ombudets uttalelser, henleggelser og avvisninger kan klages inn til Likestillings- og diskrimineringsnemnda. 9 av de 43 klagesakene er behandlet av Likestillings- og diskrimineringsnemnda. 3 av disse sakene er blitt omgjort eller delvis omgjort av nemnda. 

Tabell 5: Resultat hos nemnda etter behandling av saker fra ombudet som omhandler kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering 2007-juni 2017

Utfall hos nemnda – ombudets konklusjon er

Antall

Omgjort

2

Opprettholdt

6

Delvis omgjort

1

Total

9