Arbeidslivets organisasjoner får plikt til å fremme likestilling, og det innføres krav om minst 40 prosents representasjon av begge kjønn i styrer i allmennaksjeselskaper. Første kvinnelige stortingsrepresentant med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. Første kvinnelige statsråd med mørk hudfarge og ikke-norsk språkbakgrunn.  Behandling av alle diskrimineringsgrunnlag samles i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

2000 Afshan Rafiq fra Høyre velges inn som første kvinnelige stortingsrepresentant med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn.

 

Gerd-Liv Valla blir den første kvinnelige lederen av Landsorganisasjonen (LO).

2002 Endringer i likestillingsloven vedtas. Blant annet får arbeidsgivere og arbeidslivets organisasjoner plikt til å sette i verk tiltak for å fremme likestilling. I likelønnsbestemmelsen presiseres det at arbeid av lik verdi kan måles på tvers av faggrenser og tariffavtaler.

Regjeringen vedtar å innføre etiske retningslinjer for statsansatte mot kjøp og aksept av seksuelle tjenester.

Stortinget vedtar utvidet besøksforbud med den hensikt å forhindre vold mot kvinner.

Elisabeth Natvig blir landets første kvinnelige flaggkommandør.
2003 Redegjørelsesplikten slik den fremstår i likestillingsloven trer i kraft. Alle virksomheter må redegjøre for likestilling i sin årsmelding.
2005 Kristin Halvorsen blir Norges første kvinnelige finansminister. Aili Keskitalo (Norske Samers Riksforbund) blir valgt inn som første kvinnelige sametingspresident i Norge.
2006 Likestillings- og diskrimineringsombudet blir opprettet og erstatter Likestillingsombudet, Likestillingssenteret og Senter mot etnisk diskriminering (SMED). Samtidig blir Likestillings- og diskrimineringsnemnda opprettet.

Lov om allmennaksjeselskaper krever at børsnoterte selskaper har minst 40 prosent av begge kjønn i styrene. For selskaper som er stiftet før 1. januar 2006, skal loven oppfylles innen 1. januar 2008.

Kvinner innkalles til sesjon i Forsvaret på samme måte som menn, men sesjonen er frivillig.

Oberstløytnant Ingrid Gjerde blir sjef for Hans Majestet Kongens Garde (HMKG). I 150 år har HMK Garden hatt mannlige sjefer.

Siv Jensen blir valgt til formann i Fremskrittspartiet.
2007 Kvinneflertall for første gang i regjeringen. Etter statsrådskifter i september har Stoltenberg II regjeringen 53 prosent kvinner.

Manuela Ramin-Osmundsen skaper historie når hun i 2007 blir Norges første minister med mørk hudfarge og annen språklig bakgrunn enn norsk. Hun er født på Martinique og oppvokst i Frankrike.

Tove Paule blir idrettspresident. For første gang i norsk idretts historie er en kvinne valgt som president i Norges idrettsforbund.