Rapportar

 • 16.11.18
  Hatefulle ytringer i offentlig debatt på nett

  Ombudet har gjennomført den første norske undersøkelsen som kartlegger omfanget og karakteren av hatefulle ytringer i kommentarfeltene på NRK Nyheter og TV 2 Nyhetenes Facebook-sider i to perioder i 2017. Formålet med undersøkelsen er å se hvordan en norsk debatt på Facebook kan se ut. Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med det danske Institutt for menneskerettigheter og medieforskeren Rasmus Burkal.

 • 23.10.18
  CERD 2018

  Likestillings- og diskrimineringsombudets rapport til FNs rasediskrimineringskomité er dessverre ikke tilgjengelig elektronisk. 

 • 16.05.17
  LDOs soningsrapport

  Likestillings- og diskrimineringsombudets rapport om soningsforholdene til utsatte grupper i fengsel.

 • 02.05.17
  Soningsrapport

  Likestillings- og diskrimineringsombudets rapport om soningsforholdene til utsatte grupper i fengsel.

 • 10.01.17
  Sammendrag

  Dette er en skriftlig gjengivelse av hovedpoengene i likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøms presentasjon av ombudets CEDAW-rapport 2017.

 • 03.01.17
  CEDAW 2017

  Dette er Likestillings- og diskrimineringsombudets rapport til FNs kvinnediskrimineringskommite. Rapporten gir konkrete anbefalinger til hva norske myndigheter bør gjøre for å overholde forpliktelsene etter FNs kvinnekonvensjon. 

 • 13.07.16
  Lettlest versjon av CRPD-rapporten

  Alle mennesker har menneskerettigheter. Rettigheter handler om hva du har rett til å ha, få eller gjøre. Regjeringen har ansvar for at alle i Norge får sine menneskerettigheter.

 • 19.10.15
  CRPD-rapport 2015

  Personer med nedsatt funksjonsevne i Norge får ikke sine menneskerettigheter oppfylt. Det viser denne rapporten gjennom dokumentasjon på åtte områder. Rapporten gir en beskrivelse av dagens situasjon, ombudets bekymringer og anbefalinger til hva FNs CRPD-komité bør be den norske stat om å gjøre for å få lovgivning og politikk til å bli i samsvar med konvensjonen.

  Her kommer du til den lettleste versjonen av rapporten.

 • 13.04.15
  Hatytringer og hatkriminalitet

  Mennesker blir hatet og foraktet for å være den de er. Hatytringer og hatkriminalitet rammer hardt. Det skader enkeltpersoner og truer demokratiet. Denne rapporten belyser skadevirkningene hatytringer og hatkriminalitet har for samfunnet.

 • 04.02.15
  CERD-rapport 2014

  Likestillings- og diskrimineringsombodets rapport til FNs rasediskrimineringskomitè

 • 20.11.12
  Statens likestillingsarbeid 2011 – 2012

  Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har i 2012 valgt å gjøre en analyse av all likestillingsrapportering i statsbudsjettet.

 • 13.12.11
  Likeverdige helsetjenester for alle – fra velvilje til handling LDO har gjennomført en landsdekkende kampanje der brukere av helsetjenester har møtt lokalpolitikere. Møtene har avdekket at mange ikke får de tjenestene de har krav på. Nå ber ombud Sunniva Ørstavik om møte med helseministeren for å presentere funn, råd og krav. Alle kommunene får i dag tilsendt disse gjennom: ”Likeverdige helsetjenester for alle – fra velvilje til handling”.
 • 14.09.11
  The Ombud’s report to the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)

  The Equality and anti- Discrimination Ombud is charged with monito-ring
  that ”Norwegian legal and administrative practice is in accordance with
  Norway`s commitments under the UN International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination”, cf the Norwegian Act on the
  Equality and Anti- Discrimination Ombud Act section 1 third paragraph.

 • 14.09.11
  The Equality and Anti-Discrimination Ombud’s Report to the Pre-session of the CEDAW – 1 June 2011

  This is a supplementary report to Norway’s 8th official report to the CEDAW Committee. The Ombud has examined the challenges remaining in some of the areas specified in articles 6-16 of the CEDAW Convention in relation to which the Government has taken a number of actions.

 • 20.07.11
  Klagesaker 2007-2010

  Her kan du få ett innblikk i klagesaker LDO har behandlet de siste årene. Ombudet har utarbeidet en oversikt over og analyse av klagesaker på ulike diskrimineringsgrunnlag og samfunnsområder. Arbeidet er gjort i samarbeid med Skjeieutvalget.

  I dokumentet finner du klagesaker fra perioden 2007 til 2010, på diskrimineringsgrunnlagene kjønn, etnisitet, religion, språk, alder og seksuell orientering. 

 • 11.01.11
  Tre år med kontroll av kommuners likestillingsredegjørelser

  Denne rapporten oppsummerer Likestillings- og diskrimineringsombudets (LDO) erfaringer etter kontroll av 160 likestillingsredegjørelser fra til sammen 86 kommuner. Kontrollene ble foretatt i årene 2007-2009, men redegjørelsene gjaldt for årene 2006-2008.