Hvem er Likestillings- og diskrimineringsombudets brukere?

LDO skal være et lavterskeltilbud som er lett tilgjengelig for brukerne. Alle kan henvende seg til LDO. Enten du er blitt utsatt for diskriminering selv, vil bistå noen som har opplevd diskriminering, eller du søker informasjon om rettigheter og plikter. Du kan også henvende deg til LDO med tips om en sak du mener vi bør engasjere oss i.

Arbeidsgivere, tillitsvalgte og andre kan få råd og veiledning om hvordan de hindrer diskriminering og fremmer likestilling.

Det er gratis å bruke Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Hvem er Likestillings- og diskrimineringsombudet?

LDO er faglig uavhengig. Administrativt er vi tilknyttet Barne-, likestillings- og likestillingsdepartementet.
Diskrimineringsombudsloven og med tilhørende forskrift regulerer LDOs arbeid. LDO ble opprettet 1. januar 2006.

Hva gjør Likestillings- og diskrimineringsombudet?

LDO skal bekjempe diskriminering og fremme likestilling uavhengig av blant annet

 • kjønn
 • etnisitet
 • funksjonsevne
 • språk
 • religion og livssyn
 • seksuell orientering
 • kjønnsidentitet
 • kjønnsuttrykk
 • alder

Likestillings- og diskrimineringsombudet skal

 • gi råd og veilede om likestillings- og diskrimineringslovgivningen 
 • påpeke forhold som hindrer likestilling eller bidrar til diskriminering
 • gi råd og veiledning om likestillingsfremmende arbeid
 • dokumentere og formidle kunnskap om likestilling og diskriminering
 • være en nasjonal kunnskapsbase for likestilling og diskriminering

Landsdekkende tilbud

Likestillings- og diskrimineringsombudet er lokalisert i Oslo, men er et tilbud for hele landet. Bor du langt unna Oslo, kan du kontakte oss via internett, epost, telefon eller brev.

Hva kan LDO gjøre for deg som er utsatt for diskriminering?

 • Gi råd og veiledning om spørsmål om diskriminering.
 • Ta imot tips om mulig diskriminering. LDO kan på bakgrunn av slike tips fremme saker til Likestillings- og diskrimineringsnemnda på eget initiativ.

 

Råd og veiledning om likestillingsfremmende arbeid

LDO gir veiledning om hvilke tiltak arbeidsgivere og andre kan iverksette for å oppnå likestilling og motvirke diskriminering. For arbeidslivet er det utarbeidet en egen veiledning om dette som arbeidsgivere kan få tilsendt. LDO utvikler også elektronisk veiledningsmateriell som gjøres tilgjengelig på LDOs internettsider. I tillegg tilbyr LDO foredrag om dette temaet.

LDO skal føre tilsyn med at arbeidsgivere og offentlige myndigheter arbeider målrettet, planmessig og aktivt for likestilling mellom kjønnene.

Til veiledningssidene for arbeidsgivere og tjenesteytere.

Formidle informasjon og kunnskap om likestilling og diskriminering

Likestillings- og diskrimineringsombudet skal være en arena for aktuell debatt innen våre saksområder. LDO arrangerer jevnlige møter og seminarer hvor aktuelle temaer blir belyst og debattert. Informasjon om likestilling og diskriminering er også tilgjengelig på LDOs internettsider.

Telefon

Du kan få råd og veiledning på telefon i åpningstiden. Det skal være tilgjengelig jurist som kan bistå i spørsmål om rettigheter.

Besøk

Det er en fordel, men ikke nødvendig, at du avtaler besøk på forhånd. Det er i de fleste tilfeller tilgjengelig jurist som kan bistå i spørsmål om rettigheter.

Tilgjengelighet

LDOs lokaler er tilrettelagt for rullestolbrukere, men vi disponerer ikke egne parkeringsplasser.

Kommunikasjon

Vi kan tilby skriftlig og muntlig veiledning. Dersom du har behov for tolk i møte med oss, kan vi skaffe det på forespørsel.

LDOs internettsidene er tilpasset blinde og svaksynte.

Vårt mål er at all kommunikasjon fra oss skal være enkel og tilpasset, slik at alle som tar kontakt med oss skal ha mulighet til å forstå det vi sier.

Epost og brev

Det er mulig å henvende seg skriftlig til LDO ved brev eller e-post. Vi følger forvaltningslovens krav til svarfrist. Du har krav på svar på din henvendelse senest innen tre uker, men vi forsøker å svare så raskt som mulig. 

Internettsider

LDO er alltid tilgjengelig for å motta henvendelser via vårt nettsted www.ldo.no. På nettsidene finner du blant annet

 • lover vi gir råd o g veiledning om
 • juridisk veiledning i dine rettigheter og plikter
 • informasjon om saksbehandlingen i LDO
 • LDOs uttalelser og avgjørelser
 • brosjyrer og andre publikasjoner for nedlasting eller bestilling
 • fakta om likestilling og diskriminering
 • elektroniske skjemaer 
 • nyheter

Informasjon om hvordan analyseverktøy blir benyttet

På dette nettstedet brukes analyseverktøyet Google Analytics for å lage et overordnet bilde av hvordan brukerne benytter nettstedet.

Google Analytics bruker informasjonskapsler for å hente informasjon på en anonym måte (aggregert) om hvordan besøkende benytter nettstedet. Eksempler på informasjon som blir lagret er antall sidevisninger, hvordan de besøkende fant nettstedet, og antall besøk. Hensikten er å hjelpe oss til å øke brukervennligheten på nettstedet. Informasjonen som blir opprettet under besøket ditt blir videresendt og lagret hos Google Inc. IP-adresser blir lagret, men kan ikke bli skilt ut enkeltvis.

Google kan overføre den innsamlede informasjonen til tredjepart hvis det er et rettslig grunnlag for det, eller der tredjepart prosesserer informasjonen på Googles vegne. Google kan ikke koble IP-adresser til andre data Google besitter.

Du kan lese mer om hvordan LDO henter inn og håndterer informasjon om besøkende på våre nettsider i vår personvernerklæring

 

Offentlighet

Likestillings- og diskrimineringsombudet følger offentlighetsloven, dvs. at alle saksdokumenter i utgangspunktet er offentlige. Alle som spør om det, vil kunne få innsyn i brev, e-poster og andre dokumenter som er sendt til eller fra oss. Personopplysninger er taushetsbelagt. Disse vil utenforstående ikke få innsyn i.

Dersom du henvender deg til LDO med en sak om diskriminering, vil ditt navn ikke være offentlig. Du kan be om å få være anonym, men i noen  tilfeller vil det begrense LDOs mulighet til å følge saken.

Det er ulovlig for en arbeidsgiver å straffe en ansatt for å ha tatt kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Kan jeg være anonym? Forholdet til offentlighetsloven

Alle kan henvende seg til LDO, og vi kan gi veiledning selv om du ikke oppgir navn og adresse. 

LDO er et forvaltningsorgan, og er bundet av offentlighetsloven. Det betyr at alle brev som kommer inn til ombudet og alle brev som sendes ut herfra, skal føres i en offentlig postjournal. Alle som ønsker det, kan be om innsyn i de dokumentene som er oppført i postjournalen. Offentlighetsloven slår fast at i noen tilfeller kan man nekte innsyn. Det vil for eksempel gjelde opplysninger om personlige forhold. Ombudet har taushetsplikt om personlige forhold. Som ”personlige forhold” regnes blant annet opplysninger om familieforhold, fysisk og psykisk helse, om man mottar sosial stønad fra det offentlige osv. – altså forhold det er vanlig å ønske å holde for seg selv. Hvis du kontakter ombudet og for eksempel skriver om eventuelle problemer du har med din arbeidsgiver, så vil vi regne dette som ”personlige forhold”. Vi vil da unnta alle opplysninger som kan identifisere deg, dersom noen ber om innsyn i ditt brev.

Hvis du derimot sender oss en e-post eller et brev der du for eksempel spør hvilke regler som gjelder for uttak av foreldrepenger, eller du gjør oss oppmerksom på en stillingsannonse som kan være i strid med loven, så vil din e-post/brev og vårt svar til deg være offentlig tilgjengelig.

Hovedregelen er altså at det som sendes inn til oss blir unntatt fra offentlighet dersom det dreier seg om personlige forhold. I slike saker vil kun saksnummer og dokumentnummer fremgå av postjournalen, samt første tittellinje i brevet. Andre brev kan leses direkte fra postjournalen.

Taushetsplikt

Alle medarbeidere i Likestillings- og diskrimineringsombudet har taushetsplikt.

Les mer om taushetsplikten her.

Media

Medieomtale av LDOs uttalelser og saker er viktige for å gjøre allmennheten oppmerksom på rettigheter og plikter. Journalister har tilgang til vår postjournal, og vi stor interesse for sakene våre fra media.

Vi gir ikke ut personopplysninger til media uten de involvertes samtykke.

Hjelp til å finne frem i det offentlige

Dersom LDO ikke kan hjelpe deg, gir vi deg råd om hvor du kan henvende deg.

Klage på LDOs service

Dersom du ikke er fornøyd med LDOs service, ber vi om at du tar kontakt med oss på telefon, epost eller brev.