Brukarutvalet

Likestillings- og diskrimineringsombodets brukarutval er eit tverrfagleg utval for samarbeid og erfaringsutveksling med interessegrupper og frivillige organisasjonar.

 

 • Antirasistisk senter

Mari K. Linløkken, nestleder

www.antirasistisk-senter.no

 • Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Veronica Wiese, daglig leder

www.jurk.no

 • Krisesentersekretariatet

Tove Smaadahl, daglig leder

www.krisesenter.com  

 • Fri - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold 

Ingvild Endestad, leder

Fri på Facebook.

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Live Kroknes Berg

www.ffo.no

 • Mental Helse Norge

Linda Berg-Heggelund, Landsleder

www.mentalhelse.no

 • MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

 Fakhra Salimi, leder

www.mirasenteret.no

 • Norges Handikapforbund  (NHF)

Tove Linea Brandvik, forbundsleder

www.nhf.no

 • Organisasjon mot offentlig diskriminering  (OMOD)

Akhenaton de Leon, leder

www.omod.no

 • Reform - ressurssenter for menn (Reform)

Are Saastad, daglig leder

www.reform.no  

 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Anne Sender, sekretariatsleder

www.trooglivssyn.no

 • Samisk kvinneforum

Gudrun E. E. Lindi, styremedlem

 • Stiftelsen Alternativ til vold

Marius Råkil

www.atv-stiftelsen.no

 • Unge Funksjonshemmede

Leif-Ove Hansen

www.ungefunksjonshemmede.no

Brukarutvalet er ombudets arena for erfarings- og kunnskapsutveksling om diskriminering. Brukarutvalet er samansatt av interesseorganisasjonar og brukargrupper innanfor ombudets prioriterte satsingsområde.

Formålet er fyrst og fremst å styrke kunnskapen erfaringane til dei som opplever diskriminering i Noreg i dag. Formålet er også i større grad å forstå kompleksiteten i diskrimineringa, og å skape forankring og gjennomslag for samarbeidet, både i ombodet og i utvalgsmedlemmane sine organisasjonar og nettverk.

Brukarutvalet består av 12-14 ressurspersonar med kunnskap om diskrimineringsgrunnlaga (kjønn, etnisitet, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, religion og alder).

Medlemmane blir valde av LDO for to år av gangen. Deltakinga i brukarutvalet forutsetter ein kontinuerlig og systematisk dialog med ombodet, med møte 4-6 ganger i året. LDO kan innkalle delar av utvalet for å drøfte særskilte problemstillingar.