Det er i dag svært vanskelig for personer som har vært utsatt for menneskehandel å få opphold i Norge. De få som får oppholdstillatelse har ofte fått dette fordi de har vitnet mot bakmenn.

- Når beskyttelse knyttes til hvorvidt saken går til retten, kan det bli for snevert, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Et enstemmig Storting ba regjeringen i 2015 om å utrede muligheten for å gi ofre for menneskehandel oppholdstillatelse i Norge, uavhengig av bidrag til en eventuell straffesak. Dette er noe Stortinget har purret på i etterkant, men det har skjedd lite.

Regjeringen kom i høst med et forslag om endringer i utlendingsforskriften, som de mener vil gi en utvidet adgangen til oppholdstillatelse for ofre for menneskehandel.

- Endringene er små og det fremgår ikke at de har gjort en utredning, sier Bjurstrøm.

 

Etterspør en utredning

I ombudets «høringssvar til forslag til endringer i utlendingsforskriften – oppholdstillatelse for ofre for menneskehandel», etterlyses en utredning av om dagens regelverk og praksis, også etter Regjeringens foreslåtte endringer, ivaretar målgruppens behov for beskyttelse. Departementets forslag berører ikke rettstilstanden for de som ikke tør eller evner å anmelde eller vitne. Med det fortsetter retten til opphold å være tett knyttet til straffeforfølgning og politiets skjønn. I stedet for en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak nr. 123 (2015-2016) legger høringsnotatet i realiteten opp til en styrking av straffeforfølgningssporet.

- Dette er bekymringsverdig i konteksten av politiets egne rapporter som viser synkende antall anmeldelser, svært få domfellelser og et politi som på grunn av mangel på kompetanse og ressurser ikke er i stand til å snu denne trenden, sier Bjurstrøm.

Relasjonen mellom ofre og bakmenn er preget av svært ujevn maktbalanse der bakmenn har en sterk psykisk kontroll over offer. Ombudet etterspør derfor en utredning av om oppholdstillatelse bør knyttes til andre momenter enn selve straffeforfølgelsen av bakmenn, i tråd med Justiskomiteens innstilling.