Spørsmålet ditt tar opp et problem jeg er svært opptatt av, nemlig ufrivillig deltid.

Deltidsansatte har fortrinnsrett til økt stilling. Dette betyr at arbeidsgiver ikke kan foreta nyansettelser hvis det allerede finnes kvalifiserte deltidsansatte som ønsker økt stillingsbrøk, i virksomheten. Likestillings- og diskrimineringsombudet håndhever ikke denne bestemmelsen, men Arbeidstilsynet skal påse at arbeidsmiljøloven følges.

Jeg vil først anbefale deg å ta opp saken med din lokale tillitsvalgte og fagforeningen din. Mange fagforbund har engasjert seg sterkt i arbeidet mot ufrivillig deltid, og de burde kunne hjelpe deg.

Jeg er svært opptatt av deltidsspørsmålet og har foreslått en styrking av lovverket gjennom en lovfestet rett til heltidsstilling. Dette vil snu bevisbyrden, slik at arbeidsgiver må begrunne hvorfor det ikke er mulig med heltidsstilling hvis de vil utlyse deltidsstillinger. Deltid skal fremdeles være en rettighet men det er ikke ønskelig at deltid blir normen i deler av arbeidslivet.

I 2005 jobbet 42 prosent av kvinnene og 12 prosent mennene deltid. Det er særlig kvinner med flere enn ett barn under 16 år som er deltidssysselsatte. Menns deltidsarbeid skjer parallelt med studier, eller mot slutten av arbeidslivet (SSB).
Bruk av deltid er særlig tydelig i sektorer med svært høy kvinneandel. Mannsdominerte sektorer derimot, med de samme skift- og bemanningsbehov, organiserer ikke arbeidet i deltidsstillinger.

Den mest åpenbare følgen av deltid er inntektstap. De fleste deltidsarbeidende kvinner er avhengig av å bli forsørget av ektefelle eller samboer. Deltid bidrar dermed til å opprettholde tradisjonelle kjønnsroller og er et hinder for likestilling mellom kjønnene. Kvinners deltidsarbeid er også den viktigste årsaken til at kvinner kommer dårligere ut enn menn når de blir pensjonister. 

Denne spalten distribueres til fagforeningsbladene Kommuniké, Fontene, Sykepleien, Finansfokus, Prest, Bibliotekaren, HK-Nytt, Signaler. Har du spørsmål til ombudet kan du sende dem til post@Ldo.no. Merk skjermbrevet med «spørrespalte».