Diskriminering på grunn av omsorg for barn?

Spørsmål:

Jeg har flere ganger i det siste opplevd å bli vurdert som kandidat til en jobb for så å få avslag fordi jeg har små barn. Er dette lov?

Svar:

Dersom du ikke får et jobbtilbud og dette har sammenheng med at du har omsorg for små barn, vil dette kunne være i strid med likestillingsloven § 5.

Likestillingsloven §5 forbyr direkte og indirekte forskjellsbehandling av kvinner og menn. Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende kjønnsnøytral handling som faktisk virker slik at det ene kjønn stilles dårligere enn det annet. Forskjellsbehandling på grunn av omsorgsforpliktelser for små barn ved tilsetting, regnes som indirekte diskriminering. Dette fordi det tradisjonelt sett er kvinner som tar størst del av omsorgsarbeidet for små barn, og omsorg for små barn anses derfor som en kvinnetypisk situasjon.

Ombudet har behandlet flere saker som gjelder diskriminering på grunn av omsorg for barn. Dersom du ønsker at ombudet skal ta stilling til om du har blitt diskriminert i forbindelse med én eller flere konkrete tilsettingsprosesser, kan du sende oss en skriftlig klage. I klagen må du legge ved stillingsannonsen, din søknad og eventuelt annen skriftlig dokumentasjon som viser at du i utgangspunktet ble vurdert som aktuell for stillingen du søkte på.