Språkkrav ved ansettelse?

Spørsmål:

Jeg søkte på en stilling og ble innkalt til intervju. Under intervjuet fikk jeg beskjed om at jeg ikke var aktuell for stillingen ettersom det var et krav om at jeg hadde bestått en språktest mindre enn tre år siden. Dette var et krav til alle fremmedspråklige ved nyansettelser. Jeg tok den aktuelle språktesten for ti år siden og er ellers kvalifisert til stillingen. Er det lov å kreve at jeg må ta språktest hvert tredje år?

Svar:

I mange tilfeller vil det være lovlig å stille krav til at arbeidstakere behersker norsk. For helsepersonell for eksempel må det kunne stilles visse krav til norskkunnskaper for å sikre pasientenes rettigheter og sikkerhet. Det er derfor i utgangspunktet ikke ulovlig å stille krav om gjennomført språktest.

Det skal imidlertid ikke stilles strengere språkkrav enn det som er nødvendig for å oppnå forsvarlig utførelse av arbeidet. En regel som fører til at fremmedspråklige må ta språktest hvert tredje år vil virke unødvendig strengt. Et slikt krav vil i utgangspunktet være i strid med diskrimineringsloven om etnisitet, jf. § 6. 

Arbeidsgiver kan sikre gode norskkunnskaper ved nyansettelser ved å foreta individuelle vurderinger av den enkelte søkers språkferdigheter. For eksempel vil gjennomføring av intervjuet kunne gi arbeidsgiver et inntrykk av nivået på norskkunnskapene. Dersom intervjuet skulle vise at kandidaten har dårlige norskkunnskaper, så vil det være et mindre inngripende tiltak at arbeidsgiver etter intervjuet krever at kandidaten tar en språktest eller dokumenterer sine norskkunnskaper. Et annet konkret tiltak vil være å foreta korte arbeidsrelevante språktester på selve intervjuet.

Dersom du ønsker at ombudet skal ta stilling til om du har blitt diskriminert i forbindelse med ansettelsesprosessen, kan du sende oss en skriftlig klage. I klagen må du legge ved stillingsannonsen, din søknad og eventuelt annen skriftlig korrespondanse som du har hatt med arbeidsgiver. Vi oppfordrer deg også til å be fagforeningen din om å bistå deg i klagesaken.