Aktivitetsplikten

Et lovforbud er ikke nok til å hindre diskriminering. For å sikre alle arbeidstakere og arbeidssøkere like muligheter er det i tillegg behov for aktive og målrettede tiltak for å fremme likestilling. Derfor er alle arbeidsgivere pålagt en aktivitetsplikt.

Denne plikten innebærer å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Her finner dere en beskrivelse av de lovene og reglene som gjelder for aktivitetsplikten.

Et lovforbud er ikke nok til å hindre diskriminering. For å sikre alle arbeidstakere og arbeidssøkere like muligheter er det i tillegg behov for aktive og målrettede tiltak for å fremme likestilling. Derfor er alle arbeidsgivere pålagt en aktivitetsplikt.

Aktivitetsplikten er beskrevet gjennom en konkret arbeidsmetode i likestillings- og diskrimineringslovens § 26.

a) undersøke risiko for diskriminering

b) analysere årsakene til risikoen

c) iverksette tiltak

d) vurdere resultat av tiltakene

Denne plikten innebærer å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Plikten gjelder per nå for alle offentlige virksomheter og for private virksomheter med over 50 ansatte.

Aktivitetsplikten finner du i likestillings- og diskrimineringsloven.

Ny lov

Fra og med 1. januar 2020 styrkes og utvides aktivitetsplikten. Offentlige arbeidsgivere og private arbeidsgivere med over 50 ansatte må følge arbeidsmetodikken i § 26. Hvis en av arbeidslivets parter (i det private) ønsker det, skal også arbeidsgivere med over 20 ansatte følge metoden i § 26.

I den nye loven pålegges de som skal følge plikten å gjøre lønnskartlegginger og kartlegging av ufrivillig deltid hvert annet år.

Lønnskartleggingen har som mål å identifisere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på ulike nivå i organisasjonen og det er også understreket at man skal gjøre vurdering av stillingskategorier for å identifisere "arbeid av lik verdi".

Det er også viktig å merke seg at arbeidsgiverne skal jobbe for å hindre kjønnsbasert vold og sammensatt diskriminering i tillegg til de grunnlagene som står i loven per nå (oktober 2019)