Hva innebærer religions- og livssynsfriheten?

Begrensninger i tros- og livssynsfriheten

Diskrimineringsforbudet

Aktivitets- og rapporteringsplikten

Hva innebærer religions- og livssynsfriheten?

Religions- og livssynsfriheten omfatter blant annet retten til å gi uttrykk for sin religiøse overbevisning. Kjernen i religions- og livssynsfriheten kan uttrykkes som ”den enkeltes rett til å ha den tro eller det livssyn han/hun  vil, og til fritt å dyrke den, alene eller sammen med andre.”

Begrensninger i religions- og livssynsfriheten

Tros- og livssynsfriheten er ikke ubegrenset. Retten til fri religionsutøvelse kan for eksempel begrenses ved lovgivning dersom det er nødvendig for å beskytte offentlig sikkerhet, orden, helse eller andre fundamentale rettigheter. 

Diskrimineringsforbudet

Likestillings- og diskrimineringsloven forbyr direkte og indirekte diskriminering på grunn av religion.

Direkte religionsdiskriminering er litt forenklet ulik behandling av mennesker med forskjellig religion og livssyn, uten at det er saklig grunn for det. For eksempel at en arbeidsgiver lar være å ansette en kvinne fordi han ikke ønsker muslimer på arbeidsplassen.

Indirekte religionsdiskriminering er litt forenklet lik behandling av ulike tilfeller, slik at en arbeidssøker eller arbeidstaker stiller dårligere enn andre på grunn av sin religion eller sitt livssyn. Et uniformsreglement som forbyr all bruk av hodeplagg, vil kunne virke indirekte diskriminerende for de som bærer religiøse hodeplagg som for eksempel hijab, turban eler kippa.

Det er også forbudt å trakassere noen på grunn av religion.

Du finner mer informasjon om religionsdiskriminering under hovedtemaet religion.

Ansettelser, kjønn og homofili

Prinsippet om likestilling og ikke-diskriminering kan noen ganger kollidere med prinsippet om religionsfrihet. Hovedregelen i diskrimineringslovverket er at trossamfunn ikke kan diskriminere på grunn av kjønn og seksuell orientering, med noen unntak. Under Ansettelser i trossamfunn finner du mer informasjon om dette.

Aktivitets- og rapporteringsplikten

Likestillings- og diskrimineringsloven § 26 pålegger private arbeidsgivere med mer enn 50 ansatte og alle offentlige arbeidsgivere å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av religion eller livssyn. Råd om hvordan du gjør dette i praksis finner du på sidene om systematisk likestillingsarbeid.