Redegjørelsesplikten

For alle virksomheter som er pålagt å utarbeide årsberetning, skal det i årsberetningen redegjøres for likestillingstilstanden i virksomheten, og hvilke tiltak som er iverksatt eller planlegges gjennomført. Likestillingsredegjørelsen skal blant annet vise om virksomheten har oppfylt aktivitetsplikten.

Ny lov

Fra og med 01.01.2020 skal alle offentlige virksomheter og alle private virksomheter med over 50 ansatte (eller over 20 ansatte hvis en av arbeidslivets parter ønsker det), gi en likestillingsredegjørelse og en redegjørelse for hvordan de oppfyller aktivitetsplikten.

I tillegg blir kravene til likestillingsredegjørelsen mer konkrete. Det skal blant annet rapporteres om resultatet av lønnskartleggingen som er gjort som en del av aktivitetsplikten og forskjell i lønn mellom kvinner og menn skal angis fordelt på ulike nivåer i bedriften. Det skal også fremkomme opplysninger om uttak av foreldrepermisjon fordelt på kjønn og andel av arbeidstakerne som jobber ufrivillig deltid.

Av hensyn til personopplysninger ligger fokus på kjønnslikestilling i redegjørelsens kvanitative deler. Når det gjelder de øvrige diskrimineringsgrunnlagene skal arbeidsgiver redegjøre for sitt arbeid for å oppfylle aktivitetsplikten.

Nedenfor finner dere informasjon om hvilke lover og regler som gjelder for redegjørelsesplikten. I tillegg finner dere anbefalinger om hvordan du kan utarbeide en likestillingsredegjørelse, som er nyttig i virksomhetens interne likestillingsarbeid.