Redegjøre for likestillingstiltak

Dersom tilstandsrapporteringen på kjønn og/eller gjennomgangen av personalpolitiske rutiner og praksiser viser forskjeller, vil det være nødvendig å vurdere og dokumentere hvorvidt ulikhetene er saklige.

Hvis forskjellene har sin årsak i et forbudt diskrimineringsgrunnlag (kjønn, etnisitet, religion mv, nedsatt funksjonsevne, alder eller seksuell orientering), er en pålagt å sette i verk tiltak som kan bidra til å fjerne forskjellene.

Hvordan redegjøre for likestillingstiltak?

Når tiltakene skal beskrives, må følgende informasjon inngå i redegjørelsen: 

  • en beskrivelse av status (planlagt/iverksatt/gjennomført) 
  • definisjon av målsettingen for tiltaket 
  • tidsplan for når tiltaket skal gjennomføres 
  • omtale av hva som er oppnådd med gjennomførte tiltak

LDO mener også at det er viktig: 

  • Å synliggjøre bakgrunnen for de ulike tiltakene, det vil si å redegjøre for hvorfor man iverksetter tiltaket. Det bør ha sitt utgangspunkt i en utfordring som er avdekket gjennom tilstandsredegjørelsen. 
  • Å synliggjøre hvem som har ansvar for de aktuelle tiltakene.

Eksempel på standardmal for likestillingsredegjørelser.