Gjennomgang og vurderinger

Gjennom aktivitetsplikten er arbeidsgivere pålagt å finne ut om det man gjør, eller har planer om å gjøre, får andre virkninger for personer med etnisk, religiøs mv. minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne, sammenliknet med personer som ikke tilhører disse gruppene. Det samme skal en gjøre når det gjelder kvinner og menn.

Denne vurderingen bør være en del av likestillingsredegjørelsen, og fra 01.01.2020 skal den være en del av redegjørelsen.

Sammen med tilstandsrapporteringen for kvinner og menn, danner den grunnlag for å si noe om hvilke tiltak virksomheten bør sette i verk. Det er viktig at tiltakene en redegjør for har direkte sammenheng med de likestillingsutfordringene virksomheten har. Det er også viktig at en redegjør for hvilke resultater gjennomførte tiltak har hatt.

Loven og forarbeidene trekker særlig frem følgende områder som aktuelle å redegjøre for

  • rekruttering 
  • lønns- og arbeidsvilkår 
  • forfremmelse
  • utviklingsmuligheter 
  • beskyttelse mot trakassering

En systematisk gjennomgang av disse områdene forutsetter at arbeidsgiver stiller spørsmål om hvordan ulike grupper kan tenkes å oppleve ulike prosesser.

For eksempel slik:

*Forskjeller i representasjon - eksempler:

  • Er det for eksempel få ansatte med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne? 
  • Er det få kvinner i fagstillinger? 
  • Vet vi om vi har hatt søkere med nedsatt funksjonsevne?

*Forskjeller i bruk - eksempler:

  • Er det skjevheter mellom de ulike gruppene når det gjelder bruk av for eksempel kompetansehevende tiltak eller seniortiltak?

*Forskjeller i nivå - eksempler:

  • Er det lønnsforskjeller mellom kvinner og menn?

Til hjelp i gjennomgangen kan ulike kilder benyttes: