Virksomhetenes plikt til å redegjøre


Per i dag finnes bestemmelsene om likestillingsredegjørelsene i regnskapslovens § 3 c). Fra 01.01.2020 tas bestemmelsene om redegjørelse inn i likestillings- og diskrimineringsloven.

I regnskaploven fremkommer følgende:

"Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene.​1

Foretak som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, skal redegjøre for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme formålene i likestillings- og diskrimineringsloven når det gjelder etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk."

Det er dessverre mange virksomheter som har svært korte redegjørelser i sine årsberetninger. Det er verdt å merke at interessen for likestillingsredegjørelsen har økt både blant investorer og potensielle arbeidstakere den siste tiden, og en utfyllende redegjørelse som gir god oversikt over arbeid og tiltak, kan derfor gi et fortrinn.

Bruttobudsjetterte virksomheter

Virksomheter som må rapportere i statsbudsjettet, er virksomheter der både inntektssiden og utgiftssiden budsjetteres fullt ut over statsbudsjettet. Dette vil omfatte de bruttobudsjetterte virksomhetene, også omtalt som ordinære forvaltningsorganer.

Hvert enkelt fagdepartement er ansvarlig for å gi en samlet likestillingsredegjørelse i prp. 1 S (statsbudsjettet) for sitt departement og sine ordinære underliggende forvaltningsorganer. Departementet er ansvarlig for at redegjørelsen fra departementet og de ordinære underliggende forvaltningsorganene er i tråd med lovens krav.

Nettobudsjetterte virksomheter

Offentlige virksomheter som er nettobudsjetterte skal redegjøre i virksomhetens årsbudsjett eller i et dokument med tilsvarende status som årsbudsjett. Dokumentet må være ledelsesbehandlet, offentlig og publisert. Disse forvaltningsorganene/-bedriftene er selv ansvarlig for at likestillingsredegjørelsen fyller lovens krav. Eksempler på slike virksomheter er universiteter, høgskoler og forvaltningsbedrifter.

Se også forslag til rapportering for komplekse virksomheter.