Endring av arbeidsoppgaver

Det kan være diskriminering hvis du ikke gir medarbeideren de samme arbeidsoppgavene som før foreldrepermisjonen.

Som hovedregel har arbeidstakere rett til å komme tilbake til samme stilling etter endt foreldrepermisjon. Det vil si:

  • Samme arbeidsoppgaver som før foreldrepermisjonen
  • Samme lønn
  • Samme stillingstittel

Arbeidsgiver har likevel lov til å gjøre visse endringer. Eksempler på dette kan være endringer av hensyn til kontinuitet i kundearbeid eller prosjektarbeid. Arbeidstaker skal da få en tilsvarende stilling som før foreldrepermisjon. Arbeidsvilkårene skal ikke være dårligere enn før permisjonen.  

En arbeidsgiver kan foreta endringer som ikke har sammenheng med foreldrepermisjon. Det er arbeidsavtalen og eventuelle kollektive avtaler som setter rammen for hvilke endringer som er tillatt.

Dersom endringen er så omfattende at hovedinnholdet i arbeidsavtalen er endret, vil det i realiteten være en endringsoppsigelse. Dette er en oppsigelse i kombinasjon med tilbud om ny jobb. Kravene til saklig og formelt riktig oppsigelse må da være oppfylt.

I tillegg til å bryte loven, kan saker som blir til klager bli tids- og ressurskrevende, skape konflikter på arbeidsplassen og gå utover daglig drift. Juridisk bistand er kostbart, og dersom saken går til rettsvesenet, kan du også blir dømt til å betale erstatning.

Du kan også miste dyktige medarbeidere og få et dårlig rykte som arbeidsgiver. Da taper du i konkurransen om kvalifiserte og lojale medarbeidere.

For arbeidstakere som opplever diskriminering kan også konsekvensene bli store, både økonomisk, personlig og karrieremessig.