Trakassering er ulovlig

Det er diskriminering hvis du trakasserer medarbeidere på grunn av graviditet og foreldrepermisjon.

Trakassering på grunn av graviditet og foreldrepermisjon, og instruks eller medvirkning til det, er ulovlig.

Kjønnstrakassering er handlinger, unnlatelser eller ytringer som er knyttet til en persons kjønn. Disse har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende.

Det er den enkelte arbeidstakers egen opplevelse som er utgangspunktet for vurderingen av om trakassering har funnet sted. Den subjektive opplevelsen må suppleres av en objektiv vurdering av om handlingen eller ytringen er alvorlig nok til å betegnes som trakassering.

Den uønskede atferden må være av en viss alvorlighetsgrad for å regnes som trakassering.

Arbeidsgivere har plikt til å forebygge og hindre trakassering. Plikten gjelder uavhengig av om trakassering har skjedd eller ikke.

Å forebygge betyr å jobbe for at trakassering ikke finner sted. Dette kan for eksempel være:

  • Holdningskampanjer og utforming av retningslinjer.
  • Organisering av virksomheten på en bestemt måte
  • Å opprette internt klage- eller kontrollsystem for rapportering av trakassering.
  • Å utarbeide retningslinjer og informasjonsmateriell.

Arbeidsgiver bør gjøre det klart at trakassering er uakseptabelt.

Arbeidsgivere har også plikt til å forsøke å hindre trakassering. Det innebærer å ta tak i aktuelle utfordringer og varsler om trakassering. For å komme fram til en løsning bør man finne ut hva som faktisk har skjedd. Formålet er å hindre at trakasseringen fortsetter.

I tillegg til å bryte loven, kan saker som blir til klager bli tids- og ressurskrevende, skape konflikter på arbeidsplassen og gå utover daglig drift. Juridisk bistand er kostbart, og dersom saken går til rettsvesenet, kan du også blir dømt til å betale erstatning.

Du kan også miste dyktige medarbeidere og få et dårlig rykte som arbeidsgiver. Da taper du i konkurransen om kvalifiserte og lojale medarbeidere.

For arbeidstakere som opplever diskriminering kan også konsekvensene bli store, både økonomisk, personlig og karrieremessig.