Lønnsutvikling

Det er diskriminering hvis du ikke gir medarbeidere mulighet til å fremme lønnskrav eller bli vurdert i lønnsforhandlinger mens de er i permisjon.

Gravide eller medarbeidere i foreldrepermisjon har rett til å fremme lønnskrav og bli vurdert i lønnsforhandlinger. Som arbeidsgiver har du plikt til å informere om frister og fremgangsmåter for å levere lønnskrav mens medarbeidere er i permisjon.

Arbeidstakere har krav på å bli vurdert ut fra den perioden de har vært i aktivt arbeid.

Arbeidsgivere kan ikke utelukke medarbeidere fra individuelle lønnstillegg på grunn av at de er i foreldrepermisjon.

I tillegg til å bryte loven, kan saker som blir til klager bli tids- og ressurskrevende, skape konflikter på arbeidsplassen og gå utover daglig drift. Juridisk bistand er kostbart, og dersom saken går til rettsvesenet, kan du også blir dømt til å betale erstatning.

Du kan også miste dyktige medarbeidere og få et dårlig rykte som arbeidsgiver. Da taper du i konkurransen om kvalifiserte og lojale medarbeidere.

For arbeidstakere som opplever diskriminering kan også konsekvensene bli store, både økonomisk, personlig og karrieremessig.

Arbeidstaker kan kreve at arbeidsgiver skriftlig opplyser om lønnsnivået til kolleger han/hun sammenligner seg med. I tillegg har arbeidstaker krav på opplysninger om kriterier for lønnsfastsettelsen, som utdanning og arbeidserfaring.

Arbeidstaker har ikke krav på å få vite om hvilke vurderinger arbeidsgiver har gjort av individuelle prestasjoner.

Personer i foreldrepermisjon skal ikke gå glipp av generelle lønnstillegg som gis til alle ansatte, eller til ansatte i samme gruppe som personen i permisjon.

Dersom tilrettelegging på grunn av graviditet fører til tap av lønnstillegg, som for eksempel nattillegg, kan det være lovlig. Når ulempen faller bort, kan det være saklig at også lønnstillegget knyttet til ulempen bortfaller. Spørsmålet må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, og det kommer an på hva slags tillegg det er.

Om en ansatt har krav på å få regulert lønnen før han eller hun er tilbake fra permisjon, avhenger av om arbeidstaker mottar foreldrepenger fra NAV eller om vedkommende mottar lønn fra arbeidsgiver. Foreldrepengene beregnes ut fra lønnen den ansatte hadde før permisjonen. Dersom arbeidstaker mottar foreldrepenger fra NAV, vil endringer i lønnen først få virkning fra første lønning fra arbeidsgiver. For arbeidstakere som mottar lønn fra arbeidsgiver under permisjonen, vil virkningstidspunktet antagelig være likt som om de ikke var i permisjon.

Generell bonus som gis i sammenheng med firmaets resultater skal utbetales til alle ansatte, uavhengig av om man er i foreldrepermisjon eller ikke. Det kan for eksempel være jubileumsbonus eller andre utbetalinger for å feire en begivenhet.

Generell bonus som gis på bakgrunn av firmaets resultater og opptjening, men uavhengig av arbeidstakers individuelle prestasjoner, skal gis til en arbeidstaker i foreldrepermisjon på bakgrunn av den perioden hun eller han faktisk har arbeidet.

Med resultatbasert bonus menes bonus som er basert på prestasjonene til den enkelte arbeidstaker. Etter slike bonusordninger har arbeidsgiver mulighet til å betale ut bonus bare for den tiden den ansatte har arbeidet.

Har en ansatt vært fraværende på grunn av foreldrepermisjon i hele perioden som bonusen vurderes ut fra, vil den ansatte ikke ha krav på å få utbetalt slik bonus for denne perioden.

Noen tariffavtaler eller arbeidsavtaler gir ansatte krav på bedre bonusordninger under foreldrepermisjonen enn det man har krav på etter likestillings- og diskrimineringsloven.

Uansett må personer i foreldrepermisjon ikke behandles dårligere enn personer som er fraværende av andre grunner. Utbetaler arbeidsgiver generell bonus basert på firmaets resultater til personer som er fraværende på grunn av sykdom, skal det også betales ut bonus til den som er fraværende på grunn av foreldrepermisjon.