Alle skal uavhengig av sine forutsetninger få tilgang til offentlige tjenester. Tilgang handler om

  • fysisk utforming av lokaler og bygg
  • godt tilrettelagt informasjons- og kommunikasjonsteknologi
  • at ingen utestenges på grunn av usaklige grunn, som for eksempel et krav om å kunne norsk 

Likeverdig tjenester er avhengig av god tilgjengelighet, relevant informasjon om tjenestene og personlig service tilrettelagt for den enkelte. 

Vilkår for å gi en tjeneste skal være saklige

Selv om regler og rutiner kan være nøytrale på overflaten, kan de resultere i at enkelte får et dårligere tjenestetilbud, eller utestenges helt fra en tjeneste. Et eksempel kan være et tjenestested som likebehandler alle sine brukere ved å innføre en nettbasert ordning. Ordningen er nøytral, men utestenger brukere som ikke har adgang til nett eller mangler datakunnskap.
 
Men manglende tilgang kan også skyldes tjenesteyters

  • negative holdninger til enkelte brukergrupper
  • feilaktige forestillinger om ulike brukergrupper

For å lese mer om dette se kunnskap

Universell utforming - en plikt

Universell utforming skal sikre at alle har likeverdig tilgang til tjenester. Tilgangen skal ikke begrenses av nedsatt funksjonsevne (bevegelse, syn, hørsel, kognisjon, allergi og lignende).
 
Et tjenestested som er universelt utformet har

  • bygg/lokaler som er fysisk tilgjengelig for alle
  • en teknologi som gjør at alle får reel tilgang til tjenestene
  • tilrettelagt informasjon
  • personlig service til de som trenger det

Offentlige virksomheter har en plikt til å være universelt utformet, gjennom blant annet

Det kommer stadig flere konkrete krav og standarder om hva universell utforming innebærer.

Eksempler – tilgang

Vilkår som utestenger

En kvinne bruker heldekkende badedrakt av religiøse årsaker, og får derfor ikke delta i et svømmetilbud på et sykehus som har regler mot heldekkende badedrakt.

Manglende fysisk tilgjengelighet

En kvinne på 94 år brakk et ribbein, men kom ikke inn til legen med sin rullestol. Rampen på legesenteret var nedgrodd og legen behandlet henne derfor på gårdsplassen. (Kilde: Moss Avis 2012)

Vil du vite mer:

Her finner du ut hvordan du må jobbe for å gi likeverdige tjenester:

Rådene er ikke uttømmende, men kan brukes som utgangspunkt for å lage en plan for likeverdige tjenester basert på erfaringer fra brukere og ansatte.