Systematisk likestillingsarbeid

Alle arbeidsgivere er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

En avgjørende suksessfaktor for dette er et kontinuerlig systematisk arbeid. Grunnlaget for et slikt arbeid er de faktiske utfordringene hver enkelt virksomhet står overfor. For å kunne iverksette de riktige tiltakene må dere vite hvordan likestillingssituasjonen ser ut hos dere.

 • Første trinn i likestillingsarbeidet er å avdekke de likestillingsutfordringene virksomheten har og analysere faktagrunnlaget.

  Dette kan gjøres gjennom følgende kartlegging:

  • Sammenstilling av personaldata for virksomheten.
  • Vurdering av hvordan virksomhetens rutiner og praksiser fungerer for ulike grupper ansatte og arbeidssøkere.
  • Kartlegging av likestillingstiltakene virksomheten allerede har satt i gang.

  Det kan også være en fordel å vurdere diskrimineringsrisikoen i arbeidsmiljøet. Noen grupper vil som regel være mer utsatt for diskriminering enn andre.

  Les mer om kartlegging og analyse her.

 • Når dere har kartlagt utfordringene som deres virksomhet står overfor, må dere sette dere mål for likestillings- og mangfoldsarbeidet.

  Tips når dere skal utarbeide mål:

  • De bør være konkrete.
  • De bør være målbare.
  • De må ha tydelige frister for oppfølging og måloppnåelse. 
  • De må forankres både hos de som skal gjøre den praktiske jobben og på ledernivå.
 • Utarbeid gjerne en helhetlig likestillings- og mangfoldsplan for hvilke mål som skal nås når. Dere trenger ikke gjøre alt på en gang, men velg dere gjerne ut noen områder dere ønsker å satse på og konsentrer dere om å få gode resultater her.

  Ruller satsningsområdene i henhold til planen.

  Vær tydelig på hvem som har ansvar for at målene nås, og etterspør resultater.

 • Når likestillingsutfordringene er kartlagt, målene for arbeidet fastsatt, planen er utarbeidet og ansvaret fordelt, må dere vurdere hvilke tiltak som kan bidra til å nå målene.

  Det er også viktig å tydeliggjøre hvem som har ansvar for at de ulike tiltakene gjennomføres, og tiltakene må være forankret både hos de som skal gjøre den praktiske jobben med tiltakene og på ledernivå i virksomheten.

  Vedta relevante tiltak. Tydeliggjør ansvar. Forankre tiltak hos de som skal gjøre den praktiske jobben og på ledernivå Se håndbok for arbeidslivet for tips om mulige tiltak.

 • Mål resultater og evaluer tiltak

  Etter at likestillingsutfordringene er kartlagt, målene fastsatt og tiltakene vedtatt og iverksatt, bør resultatene etter en tid måles i henhold til virksomhetens fastlagte mål i trinn 2. Deretter bør tiltakene evalueres.

  Spørsmål som bør stilles i en slik evaluering

  Er vedtatte tiltak iverksatt, evt hvorfor ikke? Følger arbeidet den oppsatte tidsplanen, evt hvorfor ikke? Gir tiltakene de resultatene dere håpet på, evt hvorfor ikke? Det er viktig at ledere etterspør resultater, slik at tiltakene gis tilstrekkelig oppmerksomhet av de som er ansvarlige for å gjennomføre dem. Hvis man ikke kan vise til resultater, bør man evaluere tiltakene i seg selv og gjennomføringen av dem for å finne ut hvorfor man ikke har oppnådd noe. Er tiltakene feil, må man finne fram til nye tiltak, er årsaken mangelfull gjennomføring, må rutinene justeres eventuelt skjerpes inn. På samme måte som forsømmelse av andre arbeidsoppgaver, bør det få konsekvenser ikke å gjennomføre vedtatte likestillingstiltak.

  Etterspør resultater Manglende oppfølging bør få konsekvenser Måling av resultater og evaluering av tiltak blir en del av den nye prosessen rundt det å avdekke likestillingsutfordringer i trinn 1.