Konvensjonen er rettslig bindende. Den inneholder internasjonalt anerkjente prinsipper og tiltak for å beskytte kvinner mot alle former for diskriminering. Dette gjelder sivile, sosiale, økonomiske og politiske rettigheter. Konvensjonen gir et vern mot direkte, indirekte, strukturell og multippel diskriminering av kvinner.

Norge ratifiserte konvensjonen 21. mai 1981. Konvensjonen er inntatt i norsk rett gjennom menneskerettsloven. Det betyr at hvis det er motstrid mellom konvensjonen og annen norsk lovgivning, skal konvensjonen gå foran.

Norge har også ratifisert tilleggsprotokollen til FNs kvinnediskrimineringskonvensjon. Tilleggsprotokollen gir individer og grupper av enkeltpersoner muligheten til å få sin sak hørt av kvinnediskrimineringskomiteen. Den ble vedtatt 6. oktober 1999 og Norge ratifiserte den 5. mars 2002.

Norges 8. periodiske rapport om implementering av CEDAW:

Klagesaker

Høringsuttalelser og innspill

Andre relevante lenker