Konvensjonen skal sikre at personer med nedsatt funksjonsevne nyter likeverdig rett til anerkjente menneskerettigheter og grunnleggende friheter. Konvensjonen skal også fremme respekten for mennesker med nedsatt funksjonsevnes iboende verdighet.

Konvensjonen dekker mange områder hvor personer med nedsatt funksjonsevne opplever diskriminering, slik som tilgang til rettigheter, deltakelse i offentlig og politisk liv, rett til utdannelse, rett til deltakelse i arbeidsliv, frihet fra tortur, utnyttelse og vold, samt bevegelsesfrihet.

Konvensjonen representerer en holdningsendring fra at personer med nedsatt funksjonsevne vurderes som velferdstrengende og med behov for medlidenhet, til en anerkjennelse av at det er samfunnet selv som bidrar til å fremme funksjonshemming. Konvensjonen er et betydelig skritt i retning av et endret syn på funksjonshemming og skal sikre at samfunnet anerkjenner at alle mennesker skal ha mulighet til å nå sitt fulle potensial.

CRPD i Norge

Norge undertegnet konvensjonen i 2007, og regjeringen fremmet en proposisjon til Stortinget om ratifisering 11. mai 2012. Ratifiseringen skjedde 3. juni 2013, fra 3. juli har Likestillings- og diskrimineringsombudet tilsynsansvaret for konvensjonen.

Under den valgfrie tilleggsprotokollen til konvensjonen, kan individer fremme klager til CRPD-komiteen dersom de opplever brudd på deres rettigheter i de tilfelle hvor staten har undertegnet den individuelle tilleggsprotokollen. Norge har ikke undertegnet tilleggsprotokollen.

Hvis du ønsker å følge med på utviklingen,er Stortingets oversikt over saken her.

Lenke til komiteen for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne: