Kartlegg og analyser

Første trinn i likestillingsarbeidet er å avdekke de likestillingsutfordringene virksomheten har og analysere faktagrunnlaget.

Dette kan gjøres gjennom følgende kartlegging:

 • Sammenstilling av personaldata for virksomheten.
 • Resultater fra medarbeiderundersøkelser
 • Vurdering av hvordan virksomhetens rutiner og praksiser fungerer for ulike grupper ansatte og arbeidssøkere.
 • Kartlegging av likestillingstiltakene virksomheten allerede har satt i gang.

Det kan også være en fordel å vurdere diskrimineringsrisikoen i arbeidsmiljøet. Noen grupper vil som regel være mer utsatt for diskriminering enn andre. Nedenfor følger konkrete tips til hvordan arbeidet kan foregå.

Fra og med 1. januar 2020 er lønnskartlegging og kartlegging av ufrivillig deltid, en del av kartleggingsarbeidet etter §26 i likestillings- og diskrimineringsloven.

Sammenstille personaldata

Det er viktig å få en oversikt over hvem som er ansatt i virksomheten, hvor de jobber, hvordan de jobber, hvordan de er avlønnet og hvordan de benytter seg av ulike permisjoner og personalpolitiske ordninger. Oversiktene vil avdekke om og evt hvor det finnes kjønnsmessige skjevheter. Denne kartleggingen vil dermed være et viktig grunnlag når dere skal vurdere behov for tiltak.

En god likestillingsredegjørelse bør inneholde følgende oversikter:

 • kjønnsfordeling i virksomheten  
 • kjønnsdelt statistikk over lønnsforhold
 • kjønnsdelt statistikk over arbeidstid (heltid, deltid, overtid)
 • kjønnsdelt statistikk over permisjonsuttak, for eksempel foreldrepermisjon, sykefravær, fravær på grunn av sykt barn
 • kjønnsdelt statistikk over personalpolitiske satsninger, for eksempel seniorpolitiske tiltak og kompetansetiltak.  

Fra 01.01.2020 kommer det en lovendring i Likestillings- og diskrimineringsloven. Her fremkommer det at virksomhetene som et minimum må ha en likestillingsredegjørelse som inneholder:

 • kjønnsbalanse i virksomheten
 • resultat av lønnskartlegging fordelt på kjønn
 • resultat av kartlegging av ufrivillig deltid
 • andel med midlertid ansettelse
 • uttak av foreldrepermisjon fordelt på kjønn

Det betyr at det LDO har uttalt som en nødvendig kartlegging for å gjøre et godt likestillingsarbeid, nå blir lovpålagt.

NB! Det er som hovedregel ikke anledning til å samle inn data for ansatte med etnisk, religiøs mv. minoritetsbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Det er heller ikke adgang til å kartlegge ansattes seksuelle orientering. Hvis dere ønsker kan dere imidlertid kartlegge de ansattes alderssammensetning.

Gjennomgang av rutiner og praksiser

Gå gjennom alle de personalpolitiske rutinene og praksisene dere har i virksomheten med tanke på hvilke likestillingsbarrierer ulike grupper ansatte kan oppleve, og om enkelte grupper har behov for særskilte tiltak for å oppnå like muligheter. Hovedpoenget er å vurdere hvordan rutinene og praksisene kan virke ulikt på forskjellige grupper.

Husk spesielt på at praksiser som i utgangspunktet er ment å være nøytrale kan ha utilsiktet diskriminering som resultat. Kanskje vil en slik gjennomgang også avdekke områder hvor det mangler rutiner.

Eksempler på rutiner det vil være aktuelt å gå gjennom er:

 • rekrutteringsrutiner
 • rutiner for tilrettelegging (ved nedsatt funksjonsevne, ved graviditet, i forbindelse med religion, seniorpolitikk, språklig osv.)
 • konflikthåndteringsrutiner
 • varslingsrutiner
 • rutiner i forbindelse med kompetanseutvikling og karriereutvikling

Sjekkliste for å avdekke barrierer

Nedenfor finner dere en sjekkliste som dere kan bruke i arbeidet med å avdekke likestillingsbarrierer innenfor de områdene aktivitetsplikten gjelder. Vurderingene skal gjøres både for det virksomheten gjør og for det dere har planer om å gjøre når det gjelder

 • rekruttering
 • lønns- og arbeidsvilkår
 • forfremmelse
 • utviklingsmuligheter
 • beskyttelse mot trakassering

Aktuelle spørsmål

 • Har vi et mål på dette området?
 • Finner vi forskjeller mellom og innenfor grupper av ansatte og arbeidssøkere?
 • Har ulike grupper ulike behov?
 • Vet vi om problemer og utfordringer for ulike grupper av ansatte og arbeidssøkere fra før?
 • Kan vi fremme likestilling mellom gruppene?

Når det gjelder gjennomgang av rekrutteringsrutiner kan dere også se avsnittene om utlysingstekst og jobbintervju for mer informasjon om hva dere bør ta hensyn til.

En slik gjennomgang av rutiner og praksiser er særlig viktig når det gjelder ansatte og arbeidssøkere med etnisk, religiøs mv minoritetsbakgrunn og nedsatt funksjonsevne, siden dere har små muligheter til å avdekke utfordringer gjennom tallmateriale.

Kartlegg og evaluer eksisterende likestillingstiltak

Dere må kartlegge alle likestillingstiltak som allerede er satt i verk og undersøke om de følges opp og om de har gitt resultater, evt hvilke resultater de har gitt. Finn eventuelt ut hvorfor tiltak ikke følges opp.