Informasjon

Alle må forstå budskapet for at en tjeneste skal være likeverdig. Informasjon som folk ikke forstår, har ingen verdi. Informasjonen må møte et behov hos de som bruker tjenestene, og blant de ansatte. Det er et mål at folk skal forstå det som blir sagt og skrevet. De du gir tjenester til skal derfor få presentert informasjon på en enkel og tydelig måte. Det betyr at du og din arbeidsplass må ta hensyn til at folk er forskjellige når det utarbeides, tilrettelegges og formidles informasjon. Informasjon er enveis fra en part til en annen, mens kommunikasjon foregår mellom to eller flere parter.

Et tjenestested som leverer likeverdige tjenester gir

  • relevant informasjon
  • forståelig informasjon
  • informasjon som tar hensyn til at folk er forskjellige

Du gir informasjon enten muntlig eller skriftlig gjennom

  • direkte møter og dialog med folk
  • nettsider
  • skriftlige publikasjoner
  • ulike mediekanaler

Medvirkning og informasjon henger nøye sammen


Mangelfull informasjon kan gi lav brukermedvirkning. Når folk ikke forstår informasjonen som de blir gitt vil de

  • ikke vite hvilke valgmuligheter de har
  • ikke se rekkevidden av sine valg
  • ikke kunne gi tilbakemeldinger som bedrer tjenestetilbudet

Refleksjonsoppgaver