Gir du alle brukere tjenestene de har krav på?

Når du gir tjenester, møter du ulike folk som skal motta likeverdige tjenester av deg.

Da må du være klar over hvilke kjennetegn hos ulike mennesker som er relevante for at du skal kunne yte gode tjenester.

Riktig kunnskap vil gi deg som yter tjenester:

 • en faglig trygghet til å møte utfordringene et mangfold representerer
 • en bevissthet om hvordan egne sannheter, holdninger og verdisyn kan påvirke tjenestene du gir
 • kompetanse til å motarbeide fordommer og negative stereotypier
 • større innsikt i hvordan kvaliteten på de tjenestene du yter kan heves
 • bedre forståelse for hvordan du kan bidra til et likeverdig tjenestetilbud

Likeverdige tjenester

Likeverdige tjenester betyr at alle har tilgang til tjenester av like god kvalitet som er tilpasset den enkelte.

Plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering

Som tjenesteyter er du forpliktet til å gi tjenester som fremmer likestilling og hindrer diskriminering. Norsk lov pålegger deg en plikt til å yte likeverdige tjenester.

 • For å kunne gi et likeverdig tjenestetilbud skal offentlige virksomheter hindre diskriminering og fremme likestilling i sine planer, budsjetter, regler og tjenester.
 • Arbeidsgivere og fagforeninger skal hindre diskriminering og fremme likestilling i sin personalpolitikk, inkludert rekruttering, kompetanseheving og HMS-arbeid.

 

Uansett rolle – du har ansvar for aktivt likestillingsarbeid

Du har som tjenesteyter plikt til å yte likeverdige tjenester ved å ta hensyn til at folk er forskjellige. Kravet til aktivt likestillingsarbeid angår deg når du:

 • utformer tjenester
 • gir tjenester
 • budsjetterer
 • utformer regler
 • utfører samfunnsplanlegging

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven

Nyttige lenker

Likestillingsarbeid for offentlige tjenesteytere