Offentlige myndigheter har aktivitetsplikt


Offentlige myndigheter skal i all sin virksomhet arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Plikten innebærer også at offentlige myndigheter skal forebygge trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold og motarbeide stereotypisering. Formålet er å fremme og styrke offentlige myndigheters arbeid for mer likestilling og forebyggende arbeid mot diskriminering, på alle samfunnsområder.

Offentlige myndigheter skal ut fra en analyse av situasjonen vurdere hvilke tiltak som er relevante. En situasjonsanalyse innebærer å skaffe kunnskap om likestillingssituasjonen på eget forvaltningsområde og for alle diskrimineringsgrunnlag. Situasjonsanalysen skal brukes til egen virksomhetsstyring, i forbindelse med myndighetsutøvelse og for bedring av kvalitet i tjenester. Dette omfatter blant annet at myndighetene innhenter informasjon om brukernes utfordringer og behov på eget forvaltningsområde, og vurderer risiko for at diskriminering forekommer.

 

Offentlige myndigheter har en redegjørelsesplikt

Fra 1. januar 2020 har offentlige myndigheter, i rollen som myndighetsutøver og tjenesteyter, en plikt til å årlig gjøre rede for hva man gjør for å integrere hensynet til likestilling og ikke-diskriminering i eget arbeid. Offentlige myndigheter må utarbeide en gjennomtenkt «likestillingspolicy» på sitt forvaltningsområde. Denne skal inneholde retningslinjer, prinsipper, prosedyrer og standarder for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Policyen skal danne grunnlaget for konkrete aktiviteter og tiltak, og det er disse aktivitetene og tiltakene det skal gjøres rede for skriftlig hvert år. Redegjørelsen skal gis i årsrapport, årsberetning, eller i et annet offentlig tilgjengelig dokument.

 

Lovpålagte plikter

Offentlige myndigheters aktivitetsplikt og redegjørelsesplikt er forankret i Likestillings- og diskrimineringslovens paragraf § 24. Innholdet er nærmere beskrevet i forarbeidene til loven i Prop. 63 L (2018-2019) punkt 3.10)

Lenke til lov og Prop finner du i boksene til høyre.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven

Nyttige lenker